Општа болница «Ђорђе Јоановић» Зрењанин

На основу члана 24. Закона о раду (»Службени  гласник РС» бр.24/05, 61/05,  54/09, 32/13 и 75/14,13/17-УС,113/17 i 95/18), члана 7.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе («Службени гласник  РС» бр. 96/2019 i 58/2020),  члана 9. Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга, у складу са важећим Кадровским планом Министарства здравља број: 112-01-114/2021-02  од 16.06.2021. године и на основу Одлуке в.д. директора Опште болнице »Ђорђе Јоановић» Зрењанин број  01-2248 од 23.06.2021. годинe расписује се:

 

О  Г  Л  А  С

             

 

За пријем у радни однос на  ОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом

 • повећан обим посла

Расписује се јавни оглас за пријем запосленог у радни однос на одређено време са пуним радним временом  -  повећан обим посла у Општу болницу  «Ђорђе Јоановић»  Зрењанин, за радно место

 

 1. Доктор медицине ........................................................................................... 2 извршиоца

 

 

 

***Кандидати за радно место под редним бројем 1  морају поседовати  VII степен стручне  спреме, завршен  Медицински факултет  и положен стручни испит.

       Заинтересовани кандидати треба да приложе:

 • молбу
 • CV
 • оверену фотокопију дипломе
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
 • оверену фотокопију Лиценце издате од надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или Решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу).
 • лекарско уверење о општој здравственој способности
 • уредан санитарни налаз што доказује фотокопија санитарне књижице
 • доказ о имунизацији ММР вакцином или потврду о серолошкој анализи на морбиле (IGG антитела)
 • доказ о имунизацији Хепатитис Б

 

Рок за подношење пријава је 10 дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање Зрењанин и на сајту Министарства здравља Републике Србије. Пријаве се подносе поштом или лично, на адресу Опште болнице «Ђорђе Јоановић» Зрењанин, ул. Др Васе Савића 5 са назнаком «ОГЛАС».

 

 

Документацију предати у затвореним ковертама

Назначити у молби датум почетка огласа

 

Оглас важи од 24.06.2021. године до 03.07.2021. године

Неблаговремене и непотпуне молбе неће се узимати у разматрање