Дом здравља „Др Љубинко Ђорђевић“ Сврљиг

На основу члана  члана 7. и 8.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајна и јединица локалне самоуправе (“Службени гласник РС” број 106/2018), Инструкције Министарства здравља број 120-01-151/2020-02 од 01.06.2021.године о реализацији тачке 3. кадровских планова здравствених установа из плана мреже здравствених установа,   Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова дома здравља „Др Љубинко Ђорђевић“ из Сврљига број 388-3/2019 од 26.07.2019..године, Одлуке о расписивању јавног огласа за пријем у радни однос  број 358-1/2021 од 12.04.2021.  а у вези са Закључком Општине  Сврљиг II број :400-130/2021 од 08.04.221, Директор Дома здравља расписује

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

I

Оглашава се пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом,  у трајању до 3 мееца а најдуже до 30.09.2021. и то:

-  доктор медицине  - 1 извршилац

 

II

За заснивање радног односа за послове из тачке 1 овог Огласа важе општи услови утврђени Законом о раду (“Службени гласник РС” бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014, 13/2017-одлука УС и 113/2017).

 

III

Поред општих услова утврђени су и посебни услови на основу Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Дому здравља број 925-2/2020 од 25.09.2020.године и то :

  • завршен Медицински факултет,
  • положен стручни испит,
  • лиценца издата од Лекарске коморе или решење о упису у Лекарску комору.

 

IV

 Уз пријаву се подносе неоверене фотокопије следећих докумената:

  • диплома о завршеном Медицинском факултету,
  • потврда о положеном стручном испиту,
  • лиценца или решење о упису у именик Лекарске коморе.

 

V

Поред тражених докумената уз пријаву за оглас доставља се и :

- лична и радна биографија са адресом, контакт телефон и е-маил адресом,

- фотокопија личне карте,

- извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме).

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

VI

Пре заснивања радног односа изабрани кандидат је дужан да достави:

- лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни

  однос,

- уверење Суда да се против кандидата не води кривични поступак  - не старије од 6 месеци

- уверење Полицијске управе да кандидат није осуђиван - не старије од 6 месеци

- оверене фотокопије свих докумената наведених у члану IV огласа.

 

Уколико изабрани кандидат не достави горе наведена документа у року од најдуже 8 дана са њим се неће засновати радни однос. У том случају вршиће се поновни избор из реда кандидата који су конкурисали за то радно место.

 

Кандидати који испуњавају услове конкурса могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација ( предходно искуство о раду, додатно образовање или способност, дужина трајања школивања ) и провере знања уколико је то важно за доношење одлуке о пријему.

 

VII

Оглас објавити на веб страницама Националне службе за запошљавање, Министарства здравља и Дома здравља „Др Љубинко Ђорђевић“ из Сврљига.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа на веб  страни Националне службе за запошљавање.

Пријаве, са обавезном назнаком „зa радно место доктор медицине“ се могу послати  поштом на адресу Дома здравља „Др Љубинко Ђорђевић“ из Сврљига  улица Хаџићева број 40 или доставити лично у Дому здравља „Др Љубинко Ђорђевић“ из Сврљига на исту адресу у периоду од 7,00 до 14,00 часова.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

VIII

Одлука о избору кандидата донеће се најкасније у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава, а обавештење о избору кандидата биће објављено на веб страници Дома здравља „Др Љубинко Ђорђевић“ из Сврљига.

Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај документације.

 

Контакт телефон : 018/821-523

 

 

Дом здравља „Др Љубинко Ђорђевић“  Сврљиг

ВД ДИРЕКТОРА

др Дејан Антић