Дом здравља „Врачар“

На основу члана 7 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аут. покрајна и јединица локалне самоуправе  (Сл. Гласник РС број 96 од 31.12.2019.) а у складу са Закључком 51 број: 112-5052/2021 од

  1. 28. маја године, Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, директор доноси одлуку да се распише,

 

О Г Л А С

За пријем у радни однос на неодређено време,

са пробним радом у трајању од 6 месеци

 

 

I СПРЕМАЧИЦА ПРОСТОРИЈА У КОЈИМА СЕ ПРУЖАЈУ ЗДРАВСТВЕНЕ

       УСЛУГЕ  у Служби заједничких послова -   5 извршиоца са пуним радним

       временом

 

II – Услови: - Основно образовање

 

III – Опис посла:  

       – одржава хигијену просторија и опреме у коме се обавља здравствена делатност;

       – одржава хигијену у административним просторијама;

       – одржава хигијену у заједничким просторијама здравствене установе и околине  

          здравствене установе;

       – обавља послове прања, пеглања и одржавања одеће, веша и друге робе за потребе

          здравствене установе.

 

IV – Кандидати уз пријаву подносе:

  • Кратку биографију
  • Оверену фотокопију сведочанства (дипломе) о завршеном основном образовању
  • Уверење о држављанству

 

Приликом заснивања радног односа на неодређено време, изабрани кандидат је дужан да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за радно место на које се прима.

 

По завршеном конкурсу предата документа неће бити враћана кандидатима.

 

 

V – Рок за подношење пријава: 8 дана од дана објављивања на сајту Министарства здравља РС.

 

 

VI – Пријаве доставити на адресу:                                  Дом здравља „Врачар“

                                                                                   Ул. Велимира Бате Живојиновића бр. 16

                                                                                                       11 000 Београд

                                                                са назнаком ЗА КОНКУРС – СПРЕМАЧИЦА