SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU „BANJA KANJIŽA“

Na osnovu  Zakona o radu („ Sl. Glasnik br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – odluka US, 113/17 i 95/18 – dr.propisi) , člana 7. Stav 1. tačka 3) i člana 8. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove, čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave ( Sl.glasnik br.96/2019)

 

SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU ,,BANJA KANJIŽA“ RASPISUJE

O G L A S

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA  ODREĐENO VREME

 

Jedne   (1)  medicinske sestre / tehničara,   za potrebe medicinskog sektora, na određeno vreme – za puno radno vreme, radi zamene do povratka sa trudničkog / porodiljskog bolovanja .

sa opisom poslova koji su utvrđeni  Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova u SBR „Banja Kanjiža“.

 

Potrebna stručna sprema/obrazovanje:

  • srednje obrazovanje 4. stepena medicinskog smera medicinski tehničar

Dodatna znanja, ispiti i radno iskustvo:

  • stručni ispit;
  • licenca;
  • najmanje šest meseci iskustva u navedenom zanimanju

Prilikom prijavljivanja na oglas potrebno je dostaviti sledeća dokumenta:

  • biografija
  • fotokopija diplome o stečenom obrazovanju odgovarajućeg profila
  • fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu
  • dokaz o radnom iskustvu na poslovima medicinske sestre
  • fotokopija važeće licence
  • fotokopiju lične karte

Rok za prijavljivanje na oglas je 8 dana od dana objavljivanja oglasa na sajtu  Ministarstva zdravlja.

Oglas će biti objavljen i na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje. Dostavljanje i prijem prijava se vrši najkasnije do 12,00 sati poslednjeg dana isteka roka za prijavljivanje. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se  razmatrati. Odluka o izabranom kandidatu će biti objavljena na web stranici SBR „Banja Kanjiža“ i oglasnoj tabli u prostorijama Specijalne bolnice. 

 

Prijave sa dokumentacijom dostaviti poštom ili lično  na adresu:

SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU „BANJA KANJIŽA“

Odeljenje za pravne i opšte poslove

24420 KANJIŽA, NARODNI PARK B.B.

 

Sa naznakom: „Prijava na oglas za prijem u radni odnos za poslove medicinske sestre / tehničara na određeno vreme radi zamene “

 

 

V.d. direktor Specijalne bolnice:

Snežana Adžić dipl.ecc.msc.