SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU „BANJA KANJIŽA“

Na osnovu  Zakona o radu („ Sl. Glasnik br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – odluka US, 113/17 i 95/18 – dr.propisi) i člana 7. Stav 1. tačka 3)  i člana 8. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove, čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave ( Sl.glasnik br. 96/2019) , Zakona o budžetskom sistemu (Sl.gl.br. 54/09, 73/10, 101/10, 101,11, 93,12, 62/13, 63/13, - ispravka, 108/13, 142/14, 68/15 – dr.zakon, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 i 149/20) , Uredbe o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava ( SL.gl. RS br. 159/20), te odluke v.d.direktora od 29.06.2021. br.24/15-1

 

SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU ,,BANJA KANJIŽA“ RASPISUJE

O G L A S

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA  NEODREĐENO VREME

 

Jednog   (1)  doktora medicine opšte prakse,   za potrebe medicinskog sektora, na neodređeno vreme – za puno radno vreme, sa opisom poslova koji su utvrđeni   Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova u SBR „Banja Kanjiža“

 

Potrebna stručna sprema/obrazovanje:

 • na integrisanim akademskim studijama po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine,
 • na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

Dodatna znanja, ispiti i radno iskustvo:

 • stručni ispit;
 • licenca;
 • najmanje šest meseci radnog iskustva u zvanju doktora medicine

Prilikom prijavljivanja na oglas potrebno je dostaviti sledeća dokumenta:

 • biografija
 • fotokopija diplome o stečenom obrazovanju odgovarajućeg profila
 • fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu
 • dokaz o radnom iskustvu na poslovima doktora medicine opšte prakse
 • fotokopija važeće licence
 • uverenje o položenom stručnom ispitu
 • fotokopiju lične karte

Rok za prijavljivanje na oglas je 8 dana od dana objavljivanja oglasa na sajtu  Ministarstva zdravlja.Oglas će takođe biti objavljen i na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje. Dostavljanje i prijem prijava se vrši najkasnije do 12,00 sati poslednjeg dana isteka roka za prijavljivanje. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se  razmatrati. Odluka o izabranom kandidatu će biti objavljena na web stranici SBR „Banja Kanjiža“ i oglasnoj tabli u prostorijama Specijalne bolnice. 

 

Prijave sa dokumentacijom dostaviti poštom ili lično  na adresu:

SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU „BANJA KANJIŽA“

Odeljenje za pravne i opšte poslove

24420 KANJIŽA, NARODNI PARK B.B.

 

Sa naznakom: „Prijava na oglas za prijem u radni odnos za poslove doktora medicine opšte prakse“

         

                                                                                          

V.d. direktor Specijalne bolnice:

Snežana Adžić dipl.ecc.msc.