Апотекарска установа Пожаревац

На основу члана 7. Посебног Колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Сл.гласник РС број 96/2019), члана 6. и члана 7. Колективног уговора код послодавца Апотекарске установе Пожаревац  а у складу са чланом 23. Статута Апотекарске установе Пожаревац (Сл.гласник Града Пожаревца бр.2/2021), директор Апотекарске установе Пожаревац доноси одлуку да се распише:

 

КОНКУРС

За пријем у радни однос на одређено време, због повећаног обима посла, са пуним радним временом, једног администратора информационих система и технологија за рад у одељењу за ИТ послове.

 

Место рада: ИТ одељење Апотекарске установе Пожаревац у Пожаревцу, улица Моше Пијаде бр.4.

Број извршилаца: 1 (један)

 

  1. Поред општих услова прописаних законом, кандидат мора да испуњава и следеће услове:

Високо образовање:

- на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

- на студијама у трајању до три године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;

 

  1. Предност:
  • Поседовање возачке дозволе – Б категорије

 

  1. Документација коју кандидат треба да приложи:
  • Пријава на конкурс која обавезно садржи податке о радном месту на које кандидат конкурише и податке о кандидату (име и презиме, адресу пребивалишта односно боравишта, контакт телефон кандидата, адреса електронске поште ако је кандидат поседује).
  • Кратку биографију
  • Фотокопију дипломе тражене школе (оверену фотокопију)
  • Извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија)
  • Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме)

 

Кандидат се прима у радни однос са пуним радним временом на одређено време због повећаног обима посла у ИТ одељењу Апотекарксе установе Пожаревац.

            Рок за подношење пријава је осам (8) дана од дана објављивања огласа у огласним новинама Националне службе за запошљавање “Послови”.

            Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати,

            Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација.

            Одлука о избору ће бити објављена на огласној табли Апотекарске установе Пожаревац у просторијама рачуноводства у улици Моше Пијаде 4, Пожаревац, као и на сајту Апотекарске установе Пожаревац: www.apotekapozarevac.co.rs      

            Изабрани кандидат ће бити лично обавештен телефонским путем.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

            Особа за контакт Иван Лазаревић тел: 012/523-127

            Пријаву са потребном документацијом доставити на адресу: Моше Пијаде 4, 12000 Пожаревац.

 

 

Апотекарска установа Пожаревац

Директор

Дипл.фарм.спец Небојша Јорговановић