Oпшта болница Сента

На основу члана 7 и 8 Колективног уговора код Опште болнице Сента, директор Опште болнице Сента расписује

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

I

             Општа болница Сента расписује Јавни оглас за пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ  до 6 (шест) месеци, због повећног обима посла, са пуним радним временом, следећих кадрова:

 • доктор медицине специјалиста педијатрије – 1  извршилац.

II

                Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I овог Јавног огласа су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС“ бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и  95/2018-аутентично тумачење) и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице Сента бр. 51-1173/3 oд 27.01.2021. године.

                Посебни услови за заснивање радног односа за послове из тачке I  под 1.) доктор медицине специјалиста педијатрије су:

Високо образовање:

 

 • на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;и завршена специјализација и ужа специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о

специјализацијама и ужим специјализацијама дравствених радника и здравствених сарадника;

 • на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација и ужа специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.
 • стручни испит;
 • лиценца;
 • специјалистички испит.

III

 

Уз пријаву се подносе следећа документа:

 • молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном,
 • оверену фотокопију дипломе Медицинског факултета;
 • оверену фотокопију дипломе о стеченом стручном називу специјалисте;
 • оверена фотокопија Лиценце
 • Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме).

 

IV

                Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

V

                Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Служба за правне и економско-финансијске послове Опште болнице Сента.

VI

 

               Јавни оглас се објављује на огласној табли Националне службе за запошљавање Сента, на web страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs), као и на сајту Опште болнице Сента.

                Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Сента.

                Пријаве се подносе на адресу: Општа болница Сента, 24400 Сента, ул. Карађорђева бр. 64., или непосредно у управи код секретара Опште болнице Сента.

                Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

VII

Кандидати који су доставили благовремене и уредне пријаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему у радни однос (претходно искуство о раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљеност, дужина трајања школовања и друго).

VIII

               Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на огласној табли Опште болнице Сента. Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације. Контакт телефон 024/815-111.               

 

 

В.Д. ДИРЕКТОРА

Опште болнице Сента

др Беата Чаки