Здравствени центар Ужице

На основу Одлуке   директора Здравственог центра Ужице  0107 бр 7139  од  29.06.2021.год.,а на основу Закључка 51 број 112-3854/2021 од 27.04.2021.године  Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и Кадровског плана Здравственог центра Ужице за 2019.годину број 112-01-31/2020-02 од 24.12.2020.године, Здравствени центар расписује

 

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на  неодређено време

    

 

ОЈ Дом здравља Нова Варош

 

  1. Доктор медицине изабрани лекар ................................................................................. 1извршилац

 

  • За радно место доктор медицине изабрани лекар  -VII степен стручне спреме,завршен  медицински  факултет,положен стручни испит и важећа лиценца

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа

Заинтересовани кандидати .подносе следећа документа:

  • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
  • Оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем факултету
  • Оверену фотокопију уверења о стучном испиту
  • Оверена фотокопија важеће лиценце
  • Кратку биографију

                    

Пријаве са потребном документацијом и прецизно назначено на које радно место се конкурише, подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

 

 

Здравствени центар Ужице

Д И Р Е К Т О Р

Прим др Милош Божовић