Општa болницa Сремска Митровица

                На основу члана 16. Статута Опште болнице Сремска Митровица, члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 96/2019 и 58/2020-Анекс I)  на основу дописа Министарства здравља Републике Србије, број 112-01-00556/2021-02 од дана 17.06.2021.године, закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и радно ангажовање код корисника јавних средстава 51-број:112-5052/2021 од 28.05.2021.године,  В.Д. Директора Опште болнице Сремска Митровица

 

Р а с п и с у ј е

О  Г  Л  А  С

за пријем у радни однос на неодређено време

 

 

 1..Доктор медицине специјалиста у радиолошкој дијагностициСлужба за радиолошку дијагностику – Сектор заједничких медицинских послова, на неодређено време, са пуним радним временом.

                                                                                                                                Извршилац 1 

                                                                         

Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 одлука УС , 113/2017, 95/2018 ) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица.

Услови: Високо образовање, завршен Медицински факултет: на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из радиологије у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника или на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из радиологије, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника, положен стручни испит, лиценца.

Опис: Ради све послове у оделењу из своје специјалности по утврђеном распореду по налогу начелника службе. Прегледа болеснике, даје мишљење,односно налаз, одређује третман из области своје  специјалности, контролише његово спровођење и самостално га спроводи. Води одговарајућу медицинску документацију и одговара за њену ваљаност. Учествује у спровођењу програма мера  здравствене заштите и одговара за извршење плана рада. Учествује у здравственом васпитању и  едукацији здравствених радника у свом тиму. Даје стручна мишљења на захтеве других служби  код одређених случајева болести и повреда. Даје обавештења о болесницима о  њиховом здрвственом стању. У свом раду користи неопходну опрему и апарате неопходне  за обављање делокруга  одговарајуће специјалности. Ради уз опасност од јонизујућег зрачења, врши РТГ снимање и РТГ  скопије надзире рад РТГ техничара. Ради и друге послове из своје надлежности по налогу  начелника службе коме непосредно одговара за свој рад.Радно место са повећаним ризиком .   

 

 

2..Медицинска сестра техничар у хемодијализи – Одељење интерне медицине 3 – Одељење за хемодијализу са нефрологијомСлужба интерне медицине – Сектор за интернистичке гране медицине, на неодређено време, са пуним радним временом.

                                                                                                                                Извршилац 1 

                                                                         

Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 одлука УС , 113/2017, 95/2018 ) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица.

Услови: Средње образовање у трајању од четири године,Завршена средња Медицинска школа општег смера, положен стручни испит, лиценца

Опис: Врши стручну помоћ при пружању здравствене заштите у оквиру послова за које је оспособљена   редовним школовањем. Непосредно учествује у нези болесника од пријема до отпуста са оделења према дневном распореду рада. Врши поделу терапије према упуту доктора датом на листи за терапију и уноси врсту и количину лека који је дала пацијенту у књигу терапије. Припрема материјал и инструменте за стерилизацију и исту спроводи. Води рачуна о исправности апарата, инструмената и материјала којима се служи у раду. Учествује у подели хране пацијентима, уредно води медицинску документацију и шаље потребне извештаје. Даје предлог главној сестри за побољшање рада из свог домена. Врши и друге послове које јој према указаној потреби одреди начелник, шеф оделења, главна сестра оделења и ординирајући доктор. За свој рад одговорaн је начелнику, шефу оделења, главној  сестри оделења. Радно место са повећаним ризиком.

 

3..Медицинска сестра техничар на осталим болничким одељењима  – Одељење опште хирургије 2 – Служба опште хирургије - Сектор за хируршке гране медицине, на неодређено време, са пуним радним временом.

                                                                                                                                  Извршилац 1 

                                                                         

Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 одлука УС , 113/2017, 95/2018 ) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица.

Услови: Средње образовање у трајању од четири године, завршена средња Медицинска школа општег смера,  положен стручни испит.

Опис: Врши стручну помоћ при пружању здравствене заштите у оквиру послова за које је оспособљена   редовним школовањем. Непосредно учествује у нези болесника од пријема до отпуста са оделења према дневном распореду рада. Врши поделу терапије према упуту доктора датом на листи за терапију и уноси врсту и количину лека који је дала пацијенту у књигу терапије. Припрема материјал и инструменте за стерилизацију и исту спроводи. Води рачуна о исправности апарата, инструмената и материјала којима се служи у раду. Учествује у подели хране пацијентима, уредно води медицинску документацију и шаље потребне извештаје. Даје предлог главној сестри за побољшање рада из свог домена. Врши и друге послове које јој према указаној потреби одреди начелник, шеф оделења, главна сестра оделења и ординирајући доктор. За свој рад одговорaн је начелнику, шефу оделења, главној сестри оделења.

 

4..Медицинска сестра техничар на инфективном одељењу  – Одељење за инфективне болести - Сектор за интернистичке гране медицине, на неодређено време, са пуним радним временом.

                                                                                                                                  Извршилац 1 

                                                                         

Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 одлука УС , 113/2017, 95/2018 ) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица.

Услови: Средње образовање у трајању од четири године, завршена средња Медицинска школа општег смера,  положен стручни испит.

Опис:  Врши стручну помоћ при пружању здравствене заштите у оквиру послова за које је оспособљена   редовним школовањем. Непосредно учествује у нези болесника од пријема до отпуста са оделења према дневном распореду рада. Врши поделу терапије према упуту доктора датом на листи за терапију и уноси врсту и количину лека који је дала пацијенту у књигу терапије. Припрема материјал и инструменте за стерилизацију и исту спроводи. Води рачуна о исправности апарата, инструмената и материјала којима се служи у раду. Учествује у подели хране пацијентима, уредно води медицинску документацију и шаље потребне извештаје. Даје предлог главној сестри за побољшање рада из свог домена. Врши и друге послове које јој према указаној потреби одреди начелник, шеф оделења, главна сестра оделења и ординирајући доктор. За свој рад одговорaн је начелнику, шефу оделења, главној  сестри оделења. Радно место са повећаним ризиком.

 

5..Фармацеутски техничар  – Одсек за фармацеутску и здравствену делатност- Болничка апотека - Сектор за заједничке медицинске послове, на неодређено време, са пуним радним временом.

                                                                                                                                  Извршилац 1 

                                                                         

Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 одлука УС , 113/2017, 95/2018 ) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица.

 

Услови: Средње образовање у трајању од четири године, завршена средња Медицинска  школа, смер фармацеутски  техничар,   положен стручни испит, лиценца.

Опис:  Обавља рецептурни и галенско-технички рад под надзором фармацеута.  У делокруг његовог рада  нарочито спада: - израђује галенске препарате и лекове који не садрже супстанце јаког дејства нити токсихеманогена средства, самостално издаје лекове по требовању служби, и ињекциона требовања уз контролу фармацеута. Смешта примљену робу, врши попуњавање дефеката,   припремање  типизираних паковања. Води евиденцију о роковима ваљаности лекова и остале робе, води евиденцију о примљеним количинама, издатим и стању истих у Болничкој апотеци. Ради и друге  послове из свог делокруга по налогу шефа Одсека и  дипломираног фармацеута. За свој  рад непосредно  одговара  шефу Одсека и дипломираном фармацеуту.Радно место са повећаним ризиком.

 

 

6..Спремач/спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге-спремачица-сервирка  – Сектор за хируршке гране медицине, на неодређено време, са пуним радним временом.

                                                                                                                                Извршилац 1 

                                                                         

Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 одлука УС , 113/2017, 95/2018 ) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица.

Услови: Завршена Основна школа,  положен курс из хигијене животних намирница, личној хигијени и заразним болестима.

Опис:Одржава чистоћу просторија у којима се обављају прегледи и интервенције, соба у    којима леже болесници, кухиња и других просторија утврђених према распореду  рада. Одржава хигијену санитарних просторија и просторија које се употребљавају за пацијенте и особље (степеништа,холова,ходника,чекаоница и др.).Када не врши посао чишћења односно одржавања хигијене на оделењу у обавези је да онда помаже медицинским сестрама-техничарима око преноса  болесника, учествује у допремању  санитарног и другог материјала до и са оделења (веша, хране идр.). Стара се о  исправности средстава која су јој дата на употребу задужена је и финансијски  одговара за потрошњу и употребу истих.О свим неправилностима обавештава  главну сестру. Води евиденцију о потрошњи материјала за одржавање чистоће и о  истој подноси извештај главној сестри. Обављају и друге послове по налогу главне   сестре. За свој рад одговорна је главној  сестри, сестрама на оделењу, односно начелнику сектора,  којима непосредно и одговара   за свој рад. 

 

7..Возач санитетског возила у болничким установама  – Одељење за пријем и збрињавање ургентних стања – Сектор заједничких медицинских послова, на неодређено време, са пуним радним временом.

                                                                                                                                Извршилац 1 

                                                                         

Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 одлука УС , 113/2017, 95/2018 ) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица.

Услови: Средње образовање у трајању од четири године или Средње стручно образовање у трајању од три године - Завршена школа за КВ возача, положен возачки испит Б категорије, 6 месеци радног исксутва.

Опис:  Врши хитан санитетски превоз пацијената као и  санитетски превоз пацијената, који није хитан, али је оправдан и медицински неопходан,  помаже приликом уношења и изношења непокретних пацијената, врши и друге врсте превоза у зависности од потребе службе/одељења. Одржава, прати и води евиденцију о исправност возила и опреме  у возилу. Води путне радне налоге за санитетска  возила  службе, свакодневно врши контролу исправности возила, контролу воде, горива, моторног уља, пнеуматика и брине о правовременом одржавању и исправности возила. За свој рад одговоран је начелнику службе/одељења. Ради и друге послове из домена своје стручности, а по налогу начелника службе / одељења.Радно место са повећаним ризиком.

 

8..Домар мајстор одржавања - електричар  – Електро одсек – Служба за техничке послове – Службе за правне, финансијксе и техничке послове, на неодређено време, са пуним радним временом.

                                                                                                                                Извршилац 1 

                                                                         

Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 одлука УС , 113/2017, 95/2018 ) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица.

Услови: Средње стручно образовање у трајању од три године,Завршена  школа за КВ електричара,  6 месеци радног искуства.

Опис: Одржава и врши поправку електричних апарата и уређаја, лифтова, веш машина и свих електро инсталација како у објектима Опште болнице. Врши увођење нових инсталација и монтирање ново набављених електричних апарата и уређаја.Ради и друге послове из свог домена стручности, а по налогу шефа и начелника одељења  којима непосредно и одговара за свој рад.

 

9..Техничар одржавања одеће  – Одељење за одржавање хигијене -  Служба за техничке послове – Службе за правне, финансијксе и техничке послове, на неодређено време, са пуним радним временом.

                                                                                                                                Извршилац 1 

                                                                         

Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 одлука УС , 113/2017, 95/2018 ) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица.

Услови:Завршена Основна школа.

Опис: Врши све радне операције на прању и пеглању веша.  Сортира и фајта веш. Пегла пелене, лекарску постељину, мантиле, хаљине, панталоне, лекарске униформе и блузе, сукње, кошуље, кецеље, капе, маске, завесе и остале предмете од текстила. Пеглање врши ручно и машински. Сортира и слаже по бројевима веш, мантиле, хаљине, лекарске униформе и др. Врши све радне операције на прању веша. Приликом предаје смене дужан је да веш машину преда наредној смени очишћену и опрану. Сортира веш за прање. Пере пелене, лекарску постељину, мантиле, хаљине, панталоне, лекарске униформе и блузе, сукње, кошуље, кецеље, капе, маске, завесе и остале предмете од текстила.  Ради и друге послове из свог домена стручности, а по налогу шефа, начелника и помоћника директора сектора, којима непосредно и одговара за свој рад.

Ради и друге послове из свог домена стручности, а по налогу шефа, начелника и помоћника директора за техничке послове, којима непосредно и одговара за свој рад.

                                                                    

Као доказ о испуњености услова за радно место за које подносе пријаву на оглас кандидати су дужни да доставе:

-  Потписану пријаву на оглас са кратком биографијом,

-  Фотокопија дипломе о завршеној школи која се тражи огласом

-  Фотокопија уверења о положеном стручном испиту

-  Фотокопија Лиценце односно Решења о упису у Лекарску комору Србије односно Комору медицинских сестара и здравствених техничара Србије

-  Потврда о радном искуству ( за возача санитетског возила у болничким установама и домара мајстора електричара)

    -  Фотокопија важеће личне карте,

    -  Доказ о промени презимена у складу са приложеном документацијом

    -  Уверење о држављанству ( да није старије од 6 месеци)

 

Напомена: Кандидати који буду примљени у радни однос по овом огласу дужни су да доставе оверене фотокопије свих докумената који се односе на то радно место, као и лекарско уверење којим се доказује здравствена способност без ограничења за рад на радном месту за које је расписан оглас, издато од надлежног Диспанзера медицине рада. У случају да изабрани кандидат не испуњава услове у погледу здравствене способности за рад на радном месту, вршиће се поновни избор из реда кандидата који су конкурисали за то радно место.

            Рок за подношење пријаве на оглас је 8 дана од дана оглашавања на огласној табли Националне службе за запошљавање.

Пријаве са доказима о испуњености услова огласа подносе се путем поштe или директно на деловодни протокол Опште болнице Сремска Митровица, Стари шор 65, са назнаком за који оглас и које радно место се подноси пријава на оглас.

Уз пријаву на оглас за свако радно место на које се конкурише потребно је приложити фотокопије свих докумената који се траже огласом за то радно место.       

  Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве неће се разматрати.

 

 

ДОСТАВИТИ:

 

1.На огласну таблу Опште болнице                        В.Д. ДИРЕКТОРА

2.Националној служби за запошљавање              ОПШТЕ БОЛНИЦЕ

3.Помоћнику директора Сектора                        СРЕМСКА МИТРОВИЦА      

4.Кадровском одсеку                                             

5.Архиви                                                                  Прим.др Драган Малобабић