Дом здравља „Врачар“

На основу члана 7 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аут. покрајна и јединица локалне самоуправе  (Сл. Гласник РС број 96 од 31.12.2019.) а у складу са Закључком  51 број: 112-3854/2021 од

  1. 27. априла године, Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, директор доноси одлуку да се распише,

 

О Г Л А С

За пријем у радни однос на неодређено време

 

 

I ВИША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР У АМБУЛАНТИ  

       1 извршилац са пуним радним временом

 

II – Услови:  Високо образовање: – на основним студијама првог степена (струковне/ академске) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; – на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, стручни испит и лиценца.

 

III – Опис:   

– планира и пружа услуге процеса здравствене неге и подршке пацијентима, у складу са праксом и стандардима савремене здравствене неге, о чему води прописану медицинску документацију; – спроводи превентивне и куративне мере, по налогу доктора медицине или доктора медицине специјалисте у тиму или самостално, у здравственој установи и у оквиру теренског рада; – посећује пацијенте оболеле од хроничних незаразних болести,  у оквиру теренског рада; –  сарађује са другим учесницима у пружању здравствене заштите и службама у заједници; – обучава новопримљене здравствене раднике и контролише обуку приправника; -  требује потрошни материјал за службу; – контролише одлагање медицинског отпада на прописан начин; – спроводи и контролише поступак дезинфекције и стерилизације опреме и материјала.

 

IV – Кандидати прилажу следећу документацију:

  • Кратку биографију
  • Фотокопију дипломе о завршеној вишој односно струковној школи
  • Фотокопију уверења о положеном стручном испиту
  • Фотокопију лиценце
  • Фотокопију уверења о држављанству

 

Приликом заснивања радног односа на неодређено време, изабрани кандидат је дужан да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за радно место на које се прима.

 

По завршеном конкурсу предата документа неће бити враћана кандидатима.

 

V – Рок за подношење пријава: 8 дана од дана објављивања на сајту Министарства здравља РС.

 

VI – Пријаве доставити на адресу:                                    Дом здравља „Врачар“

                                                                                   Ул. Велимира Бате Живојиновића бр. 16

                                                                                                       11 000 Београд

са назнаком „ЗА КОНКУРС“

(ВИША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР)