Универзитетски клинички центар Србије

На основу Одлуке В.Д. Директора Универзитетског клиничког центра Србије бр. 10158  од              01.07.2021. године и чл.7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, Aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ бр.96/2019),

 

УНИВЕРЗИТЕТСКИ

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

 

расписује конкурс за  пријем у радни однос на одређено време са пуним односно скраћеним радним временом ради замене привремено одсутних запослених до њиховог повратка на рад у складу са позитивним прописима и то за:

 

ЗДРАВСТВЕНЕ РАДНИКЕ СА ВИШОМ/ВИСОКОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ –  5 ИЗВРШИЛАЦА

I Клиника за пулмологију

- 1 виша/струковна медицинска сестра-техничар општег смера на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Одељењу за бронхологију и инванзивну дијагностику

 

II Клиника за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма

- 1 виша/струковна медицинска сестра-техничар општег смера на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Одељењу за гојазност, метаболичке и репродуктивне поремећаје

 

III Клиника за кардиохирургију

- 1 виша/струковна медицинска сестра – техничар у операционим салама општег смера на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Одељењу операционог блока

 

IV Служба за апотекарску делатност-болничка апотека

-1 виши/струковни фармацеутски техничара на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Одељењу за израду инфузија, магистралних лекова

1 виши/струковни фармацеутски техничара на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Одељењу за дистрибуцију лекова

 

Услови: VI степен стручне спреме медицинске струке одговарајућег смера и положен стручни испит

 

 

ЗДРАВСТВЕНИ РАДНИЦИ СА СРЕДЊОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ – 22  ИЗВРШИЛАЦА:

I  Клиника за неурологију

- 2 медицинске сестре-техничара општег смера са средњом стручном спремом, на одређено време ради замене привремено одсутних запослених до њиховог повратка на рад за рад у ургентним Службама и реанимацији Одељења ургентне неурологије

 

II Клиника за ендокринологију,дијабетес и болести метаболизма

- 1 медицинска сестра-техничар општег смера са средњом стручном спремом, на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Одељењу неуроендокринологију

 

III Клиника за дигестивну хирургију – Прва хируршка

-2 медицинске сестре-техничара општег смера са средњом стручном спремом на одређено време ради замене привремено одсутних запослених до њиховог повратка на рад за рад у XI Одељењу за интензивну негу,терапију и реанимацију

 

-1 медицинска сестра-техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у IV Одељењу за колоректалну и пелвичну онколошку хирургију  

-1 медицинска сестра-техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Општој хируршкој амбуланти пријемно-тријажне службе Клинике за ургентну хирургију

-1 медицинска сестра-техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у I Одељењу за хепато-билио-панкреатичну хирургију

 

IV Центар за медицинску биохемију

-1 лабораторијски техничар са средњом стручном спремом на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Служби за ургентну лабораторијску дијагностику

 

V Клиника за кардиологију

- 3 медицинске сестре-техничара општег смера са средњом стручном спремом на одређено време ради замене привремено одсутних запослених до њихобог повратка на рад за рад у Коронарној јединици Б Службе за ургентну кардиологију

-1 медицинска сестра-техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Одељењу за болести миокарда, перикарда и плућну хипертензију са полуинтензивном негом Стационар 2

 

VI Центар за пријем и збрињавање ургентних стања – Ургентни центар

-2 медицинске сестре-техничара општег смера са средњом стручном спремом на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Одељењу за трансплатацију јетре Референтног центра за трансплатацију органа Клинике за ургентну хирургију

- 1 медицинска сестра/техничар-инструментар операционог блока општег смера са средњом стручном спремом на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Операционом блоку Клинике за ургентну хирургију

-1 медицинска сестра-техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Одељењу полуинтензивне неге Хирургије IV Клинике за ургентну хирургију

 

VII Центар за поликлиничку делатност – Поликлиника

-1 медицинска сестра-техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Одељењу за тријажу, заказивање и регистровање пацијената    

 

VIII Клиника за неурохирургију

-1 медицинска сестра-техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Одељењу за дегенеративне и друге болести кичме

-1 медицинска сестра-техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Одељењу за неуроонкологију

 

IX Клиника за хематологију

-1 медицинска сестра-техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Одељењу акутне леукемије II  

 

X Клиника за гастроентерохепатологију

-1 медицинска сестра-техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Одељењу хепатологије у стационару

Услови: IV степен стручне спреме медицинске струке одговарајућег смера и положен стручни испит.

 

                       

Заинтересовани кандидати уз пријаву као доказ о испуњењу наведених услова подносе следећа документа:

 

  • кратка пословна биографија (са контакт подацима)
  • оверену фотокопију дипломе о завршеној школи са којом конкуришу
  • оверене фотокопије сведочанстава од 1. до 4. разреда (за кандидате са средњом

       школом)

  • оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту
  • доказ о радном стажу, уколико кандидат има радног стажа (листинг из ПИО

             фонда копија радне књижице и друго)

  • уверење о држављанству

 

Описи послова за сва радна места су утврђени Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних задатака и послова у организационим јединицама Универзитетског клиничког центра Србије и кандидатима су доступани на увид у просторијама Службе за правне послове УКЦС радним данима од 14 до 15 часова.

 

Кандидати подносе једну пријаву и један комплет оверених докумената независно од тога за колико радних места конкуришу, али су у обавези да у пријави наведу за која радна места конкуришу (било да конкуришу за једно радно место или за више радних места).

 

Пријаве и доказе о испуњењу услова кандидати могу предати лично архиви Универзитетског клиничког центра Србије, или послати поштом на адресу: Универзитетски клинички центар Србије, ул.Пастерова бр.2, 11000 Београд, са назнаком „за конкурс за запошљавање“.

 

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

 

Кандидати ће о одлуци о избору за пријем у радни однос бити обавештени на интернет страници Универзитетског клиничког центра Србије.

 

Кандидати, здравствени радници, који буду изабрани по овом конкурсу дужни су да, ради заснивања радног односа, доставе оверену фотокопију лиценце или оверену фотокопију решења о упису у одговарајућу комору здравствених радника, као и лекарско уверење о здравственој способности у складу са позитивним прописима. Тек након доношења наведених докумената,могуће је заснивање радног односа.

 

Рок за подношење пријава истиче 8-ог дана од дана објављивања конкурса на интернет страници Националне службе за запошљавање и Министраства здравља РС.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс неће бити узете у разматрање.

 

 

В.Д.ДИРЕКТОР

УНИВЕРЗИТЕТСКОГ

КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ

Проф. др Милика Ашанин