Дом здравља у Младеновцу

На основу члана 131 Закона о здравственој заштити (Сл.гласник РС бр.72/2009,107/2009, 88/2010,57/2011,119/2012,45/2013,93/2014 , 106/2015 i 25/2019) у вези са чланом 7 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија,аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе,као и Закључка Комисије за ново запошљавање и радно ангажовање бр.112-5052/2021 од 28.05.2021.године , Дом здравља у Младеновцу расписује 

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

- 1 медицинска сестра-техничар у амбуланти-педијатријска сестра

               -Радни однос се заснивa на неодређено време ,

УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛА:

- Средње образовање,педијатријска сестра

-положен стручни испит

-лиценца

-Познавање рада на рачунару (основни пакет MS Office I Windows окружење)

- Возачка дозвола Б категорије

 

OПИС ПОСЛА:

-Пружа услуге неге и подршке лицима којима је потребна нега као последица , повређивања, болести или других физичких и менталних поремећаја, или потенцијалних ризика за здравље у складу са праксом  и стандардима савремене неге и о томе води прописану медицинску документацију,

 - У тиму са докторима медицине или самостално, спроводи превентивне и куративне мере, по налогу доктора медицине или доктора медицине-специјалисте у установи и на терену,

- припреме пацијента за дијагностичко-терапијске процедуре и припрема ординацију , опрему и уређаје за рад,

-Учествује у дијагностици( ЕКГ, одређивање шећера у крви и друго) и врши антропометријска мерења,

 У хитним случајевима пружа прву помоћ унесрећенима на месту догађаја  и у транспорту и прати болесника у тиму са лекаром и надзире га за време превоза  до здравствене установе или куће ради даљег лечења, 

 - врши дезинфекцију и стерилизацију инструмената и материјала,

 - правилно одлаже медицински отпад,

- води прописану медицинску документацију , заказује превентивне прегледе за доктора медицине-специјалисту,изабраног лекара за децу,позива пацијенте на пропуштену вакцинацију,

-За свој рад одговорна је одговорној сестри и начелнику службе                                                             -Обавља и друге послове по налогу начелника Службе.

Кандидати уз пријаву на оглас достављају:

 -Диплому о стеченом образовању

-Доказ о положеном стручном испиту

-Лиценцу

- Кратку биографију

- Фотокопику возачке дозволе.

Пријаве се достављају у затвореним ковертама на адресу Дома Здравља у Младеновцу,  у року од осам дана од дана објављивањa у званичној публикацији Националне службе за запошљавање ,,Послови”.

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

 

 

ВД ДИРЕКТОРА

Др Душица Миловановић