ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ВОЈВОДИНЕ Нови Сад

На основу Одлуке број 2627 од 01.07.2021. године, директор Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад, расписује

 

О  Г  Л  А  С

 

за пријем у радни однос, на одређено време, до 3 месеца, због повећаног обима посла, са пуним радним временом:

 

 • Један (1) извршилац: МЕДИЦИНСКА СЕСТРА / ТЕХНИЧАР У ИНТЕНЗИВНОЈ НЕЗИ НИВОА 3 на Одељењу за неонаталну интензивну негу и терапију Службе за неонатологију Стационара Клинике за педијатрију

 

 • Један (1) извршилац: МЕДИЦИНСКА СЕСТРА / ТЕХНИЧАР У НЕОНАТОЛОГИЈИ на Одељењу за превремено рођену новорођенчад у Служби за неонатологију Стационара Клинике за педијатрију

 

 • Један (1) извршилац: МЕДИЦИНСКА СЕСТРА / ТЕХНИЧАР НА ОСТАЛИМ БОЛНИЧКИМ ОДЕЉЕЊИМА у Одсеку за клиничку неурологију са епилептологијом Стационара Клинике за педијатрију

 

 • Један (1) извршилац: МЕДИЦИНСКА СЕСТРА / ТЕХНИЧАР НА ОСТАЛИМ БОЛНИЧКИМ ОДЕЉЕЊИМА у Одсеку за гастроентерохепатологију и исхрану Стационара Клинике за педијатрију

 

 • Један (1) извршилац: МЕДИЦИНСКА СЕСТРА / ТЕХНИЧАР НА ОСТАЛИМ БОЛНИЧКИМ ОДЕЉЕЊИМА у Одсеку за акутне плућне болести Службе за плућне болести Стационара Клинике за педијатрију

 

 

Описи послова су утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Института за здраваствену заштиту деце и омладине Војводине дел. број 3365 од 27.09.2019. године

 

 

Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове:

 1. Да поседује средњу стручну спрему IV степен – завршену средњу медицинску школу, смер педијатријска сестра-техничар или медицинска сестра техничар
 2. Положен стручни испит
 3. Лиценца за рад

 

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа:

-Диплому о завршеној средњој медицинској школи

-Уверење о положеном стручном испиту
-Дозволу за рад - Лиценцу издату од надлежне коморе или Решење о упису у именик Коморе
-Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење Суда) не старије од  6  месеци

- Уверење да кандидат није осуђиван (уверење из Полицијске управе) не старије од  6 месеци

- Доказ о радном искуству уколико га кандидат поседује (оверена копија радне књижице, уговора о раду, потврда послодавца)

-Кратку биографију (Curriculum Vitae - CV), са адресом, контакт телефоном, е-mail адресом.

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

Рок  за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа на интернет Порталу Националне службе за запошљавање.

 

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљености, дужина трајања школовања...)

 

Приликом заснивања радног односа, кандидат је  дужан да достави:

 • Фотокопију личне карте
 • уредан санитарни налаз што доказује санитарном књижицом
 • доказ о имунизацији ММР вакцином или потврду о серолошкој анализи на морбиле (ИГГ антитела)
 • доказ о имунизацији Хепатитис Б

 

Оглас објавити на интернет порталу Националне службе за запошљавање и на интернет порталу Министарства здравља Републике Србије.

 

Пријаве се предају  у затвореној коверти поштом на адресу Института са назнаком за које радно место се кандидат пријављује.
       

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 

Оглас објавити на интернет порталу Националне службе за запошљавање и на интернет порталу Министарства здравља Републике Србије.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА:     

Доц.др Јелена Антић