ДОМ ЗДРАВЉА ПАНЧЕВО

На основу Закључка 51 број:  112-2821/2021 од 30. марта 2021.године, Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, а у вези са чланом 7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ( „Службени гласник РС“број 96/2019 ), вд директора Дома здравља Панчево дана 02.07.2021.године расписује

 

О  Г  Л  А  С

за пријем у радни однос

 

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА / ТЕХНИЧАР У АМБУЛАНТИ – 1 извршиоц на неодређено време са пуним радним временом у Служби за здравствену заштиту одраслих

 

      ОПИС ПОСЛОВА:     у тиму са докторима медицине и другима или самостално, спроводи превентивне и куративне мере,  по налогу доктора медицине или доктора медицине специјалисте у установи и на терену;

припрeмa бoлeсникa зa дијагностичко терапијске прoцeдурe и припрeмa oрдинaциjу, oпрeму и урeђaje зa рaд;

учeствуje у диjaгнoстици (EКГ, oдрeђивaњe шећера у крви и др.) и врши  антропометријска мерења;

врши дезинфекцију и стeрилизaциjу мaтeриjaлa и инструмeнaтa;

правилно одлаже медицински отпад;

 

 У С Л О В И:  средња медицинска школа, стручни испит, лиценца, познавање рада на рачунару

 

Рок за подношење пријаве на оглас је 8 дана од дана објављивања на огласној табли Дома здравља Панчево и на сајту Министарства здравља Републике Србије.

 

Пријаве са овереним доказима о испуњавању услова подносе се на адресу ДОМ ЗДРАВЉА ПАНЧЕВО, МИЛОША ОБРЕНОВИЋА БРОЈ 2, СА НАЗНАКОМ ЗА ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС, ИЛИ ДИРЕКТНО НА ПИСАРНИЦИ ДОМА ЗДРАВЉА ПАНЧЕВО.

 

НЕБЛАГОВРЕМЕНЕ И НЕПОТПУНЕ ПРИЈАВЕ НЕЋЕ СЕ РАЗМАТРАТИ.

 

 

ВД ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА ПАНЧЕВО

ДР СТОЈАН ВИШЕКРУНА