Zavod za urgentnu medicinu Niš

Na osnovu čl. 7 i 8 Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave("Sl.glasnik RS" broj 96/19 i 58/20),  na osnovu  člana 3 i 4 stav 1. alineja 5. Kadrovskog Plana br: 112-01-200/2018-02 od 20.08.2018.god. i Statuta Zavoda za urgentnu medicinu Niš  broj 1518 od 15.03.2021. godine u svojstvu  v.d.direktora Zavoda raspisujem:

 

O  G  L  A  S

o potrebi za zasnivanjem  radnog odnosa na određeno vreme sa medicinskim sestrama/tehničarima u hitnoj medicinskoj pomoći, zbog zamene privremeno odsutnih radnika, a najduže do njihovog povratka na rad

                                                     

broj izvršioca: 2 (dvaMEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR U HITNOJ MEDICINSKOJ POMOĆI

      

     Uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavlјivanja na oglas su:

    1)   POTREBNI USLOVI : IV  stepen  medicinska škola, položen stručni ispit i licenca Komore medicinskih sestara-tehničara

-  Dopunski  uslovi :

Prethodna provera znanja i posebne psihofizičke sposobnosti pre zaklјučenja Ugovora o radu

       -Uslovi rada :

Posebni zdravstveni uslovi, rad u smenama, noćni rad , postoji izloženost meteorološkim promenama, psiho-fizičkim naporima, infekciji i alergijskoj infekciji (radno mesto sa povećanim rizikom)

  

 Prilikom prijavlјivanja na oglas potrebno je dostaviti original ili overena sledeća dokumenta:

  • Molbu u kojoj je navedeno radno mesto za koje se kandidat javlјa,
  • Diplomu o završenoj medicinskoj školi,  IV stepen stručne spreme, (overena fotokopija)
  • Uverenje o položenom stručnom ispitu (overena fotokopija)
  • Važeća lična karta očitana ili fotokopija,
  • Kratku biografiju CV

Rok za podnošenje prijave je 8 (osam) dana od dana objavlјivanja na internet sajtu Ministarstva zdravlјa Republike Srbije.

Prijave se podnose lično ili putem pošte  u zatvorenoj koverti na adresu: Zavod za urgentnu medicinu Niš, 18 000 Niš, ul. Vojislava Ilića bb sa naznakom „Za oglas medicinska sestra-tehničar“ . Podnošenjem prijave kandidati daju saglasnost na obradu podataka o ličnosti od strane ovlašćenih lica Zavoda.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće  razmatrati.

Postupak izbora kandidata izvršiće   v.d.direktor Zavoda za urgentnu medicinu Niš, nakon isteka roka za dostavu konkursne dokumentacije.


Odluku o potrebi zasnivanja radnog odnosa objaviti na internet sajtu Ministarstva zdravlјa Republike Srbije , na sajtu Nacionalne službe za zapošlјavanje i internet stranici Zavoda.
                                                                                                                

 

DIREKTOR
dr Slavolјub Živadinović

spec. urgentne  medicine