Дом здравља Кула

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

I

 

Оглашава се пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом, за следеће послове предвиђене Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља Кула број 859 од 22.03.2018.године, објављеног на огласној табли под бројем 883 од 23.03.2018.године:

 

-    ДИПЛОМИРАНИ ПРАВНИК ЗА ПРАВНЕ, КАДРОВСКЕ И АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ - 1 извршилац у  Служби за правне и економско-финансијске послове, са следећим описом послова:

 

У сарадњи са помоћником директора за правне, кадровске и административне послове обавља следеће послове:

а) Прати доношење закона, измене и допуне закона, правилника и других прописа и врши израду предлога општих и других аката Дома здравља Кула;

б) Проучава њихову примену кроз судску праксу;

в) Врши припрему и израду материјала за седнице органа управљања, других органа и комисија;

г) Заступање пред судовима, инспекцијским и другим органима;

д) Обавља послове лица овлашеног за пријем информација и вођење поступка у вези са узбуњивањем у складу са одредбама Закона о заштити узбуњивача и општим актима код послодавца;

ђ) Врши и друге послове дипломираног правника по налогу директора дома здравља и помоћника директора за правне, кадровске и административне послове.

 

Место рада: Кула

II

 

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I Јавног огласа су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Службени гласник РС“, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење) и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља Кула број 859 од 22.03.2018.године, објављеног на огласној табли под бројем 883 од 23.03.2018.године.

Услови за обављање послова и радних задатака из тачке I Јавног огласа:

а) Стручна спрема / образовање - високо образовање:

- на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;

б) Додатна знања / испити / радно искуство:

- знање рада на рачунару.

За послове из тачке I Јавног огласа Правилником о организацији и систематизацији послова није предвиђено потребно радно искуство као услов за пријем у радни однос.

 

III

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву на oглас подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа:

- диплома о стеченом образовању одговарајућег профила - завршен правни факултет - дипломирани правник - VII степен стручне спреме;

- сертификати за рад на рачунару (уколико постоје);

- очитана лична карта (са читача);

- потпуна лична и радна биографија са адресом и контакт телефоном (е-маил адресом).

 

IV

 

Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидат је дужан да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

Уколико изабрани кандидат не достави документацију из претходног става, одлука о избору се доноси за другог кандидата који испуњава услове за пријем у радни однос.

 

V

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује кадровска служба Дома здравља Кула.

 

VI

 

Оглас се објављује са код Националне службе за запошљавање, на web страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs), на огласној табли Дома здравља Кула и на интернет страници Дома здравља Кула (www.dzkula.rs). 

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање.

 

VII

 

Кандидати који су се јавили на оглас ће бити позвани на разговор ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему. Том приликом ће бити извршена и провера додатних знања кандидата у вези рада на рачунару, под истим условима за све кандидате.

О разговору са кандидатом и провери додатних знања кандидата у вези рада на рачунару ће бити сачињен записник.

Одлука о избору кандидата ће бити донета најкасније у року од 10 (десет) радних дана од дана истека рока за подношење пријава, а кандидати ће бити обавештени о избору најкасније у року од 10 (десет) радних дана од дана доношења одлуке.

Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

 

VIII

 

Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу: Дом здравља Кула, Трг ослобођења 9, 25230 Кула, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос на неодређено време за послове - дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове у Служби за  правне и економско-финансијске послове“.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.