Специјална болница за плућне болести ''Др Васа Савић'' Зрењанин

На основу члана 24. Закона о раду (''Службени гласник РС'' бр. 24/05,61/05,54/09,32/13, 75/14,113/17 и 95/18), члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (''Службени гласник РС'' бр. 96/19 и 58/20), члана 9. Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга, у складу са важећим Кадровским планом Министарства здравља број: 112-01-31/2020-02 од 24.12.2020. године, и на основу Одлуке в.д. директора Специјалне болнице за плућне болести ''Др Васа Савић'' Зрењанин број 508/1 од  7.7.2021. године расписује се:

 

 

О  Г  Л  А  С

За пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом по основу повећаног обима посла

 

 

Расписује се јавни оглас за пријем запосленог у радни однос на одређено време са пуним радним временом у Специјалну болницу за плућне болести ''Др Васа Савић'' Зрењанин, за радно место:

 

 1. Дипломирани економиста за финансијско-рачуноводствене послове........1 извршилац

 

 

Услови:

 

 

Поред општих услова прописаних Законом о раду (''Сл. гласник РС'' број 24/05,61/05,54/09,32/13,75/14,13/17,113/17 и 95/18), кандидат мора да испуњава и посебне услове:

 

 • Високо образовање:

 

 • на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичиким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;
 • на основим студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

 

 • Знање рада на рачунару
 • Најмање пет година радног искуства у струци

 

Опис послова према правилнику о организацији и систематизацији послова Специјалне болнице за плућне болести ''Др Васа Савић'' Зрењанин.

 

 

Заинтересовани кандидати треба да приложе:  

 • молбу
 • потпуну личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном, e-mail адресом
 • оверена фотокопија дипломе односно уверења о завршеној школи
 • фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована),
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме),
 • лекарско уверење о општој здравственој способности
 • доказ о имунизацији ММР вакцином или потврду о серолошкој анализи на морбиле (IGG антитела).

  

 

Пријавом на оглас  кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Специјална болница за плућне болести ''Др Васа Савић'' Зрењанин.

 

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање Зрењанин. Пријаве се подносе поштом или лично, на адресу Специјалне болнице за плућне болести ''Др Васа Савић'' Зрењанин, ул. Петефијева 4, са назнаком ''ОГЛАС''.

 

 

Оглас важи од 7.7.2021. године до 15.7.2021. године.

 

Неблаговремене и непотпуне молбе неће се узимати у разматрање.