Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије „ др Вукан Чупић“

На основу чл. 7. став 2. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији  је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Сл. Гл. РС бр. 96/2019.) Закључка 51 број:112-2821/2021 од 30.марта 2021. Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника  јавних средстава и чл. 22. Статута Института за здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић“директор  објављује

 

КОНКУРС

За пријем 2 медицинске сестре /техничара

у радни однос на неодређено време са пробним радом до 3 месеца

понављање Конкурса бр. 3485/1 од 21.05.2021.  за 2 непопуњена места

 

 1. Виша медицинска сестра/техничар на интензивној нези нивоа 2 на Одељењу на иситивање и лечење болести плућа  – 1 извршилац

         

            Услови за распоређивање:

 • Висока или виша медицинска школа општег или педијатријског смера;
 • Просечна оцена на студијама већа од 8;
 • Радно искуство на стручним и организационим пословима здравствене неге најмање 5 година;
 • знање једног светског језика;
 • познавање рада на рачунару;
 • Поседовање рецензираних стручних радова/Доказ о активном учешћу у програмима Континуиране едукације (сертификат за предаваче/усмене презентације)

 

 

 1. Медицинска сестра/техничар на интензивној нези нивоа 3 - Служба за педијатријску интензивну негу и лечење -1 извршилац

           

            Услови за распоређивање:

 

 • Средња медицинска школа педијатријског или општег смера;
 • Најмање 10 година радног искуства, од тога пожељно 5 на одељењу за неонаталну интензивну негу и лечење;
 • Одличан или врлодобар успех;
 • Знање једног светског језика;
 • Организационе способности

 

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву и кратку пословну биографију као доказ о испуњености наведених услова подносе  следећа документа,  може и неоверена:

               

              -  фотокопију дипломе о стеченом образовању медицинске сестре техничара као и сведочанства за сваку годину школовања ,

             -  фотокопију уверења о положеном стручном испиту,

             - фотокопију  решења о упису у Комору мед. сестара и техничара и лиценцу, уколико је поседују

              -  адекватне препоруке руководилаца одговарајуће струке

             

Предност ће имати кандидати који имају радно искуство у здравственим установама терцијарног нивоа дечије здравствене заштите и са  оболелима од COVID-а 19.

На разговор ће бити позвани само они кандидати који уђу у ужи избор.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса на веб сајту Министарства здравља и  часописа „послови“ Националне службе за запошљање. Пријаве и доказе о испуњености услова кандидати могу предати лично на Архиви Института или послати  поштом на адресу: Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије „ др Вукан Чупић“, Радоја Дакића бр.6-8, 11070 Нови Београд, са назнаком: „За Конкурс за медицинске сестре-техничаре “.

Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на неодређено време пре склапања Уговора о раду доставља:

оверене фотокопије: дипломе, сведочанстава за сваку годину школовања,  уверења о положеном стручном испиту;  решења о упису у именик у Комору медицинских сестара и техничара Србије и лиценцу уколико је поседује, одјаве на претходно осигурање – МА обрасца; фотокопију личне карте и радну књижицу уколико је поседује (због израчунавања стажа  и минулог рада) или М4 листинг из РФ ПИО, картицу здравственог осигурања. Контакт телефон:  011 3108-237.

Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс неће се узети  у разматрање.

 

 

В. Д. ДИРЕКТОРА ИНСТИТУТА

Доц. др сц.мед. Радоје Симић