Дом здравља „Ириг“

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, АПВ и јединица локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, бр.96/2019 и 58/2020 - Анекс I), члана 24-27. Закона о раду („Сл.гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-одлука УС, 113/2017, 95/2018 - аутентично тумачење), а у складу са Кадровским планом Министарства здравља Републике Србије број 112-01-114/2021-02 од 19.04.2021.године као и члана 23. Статута Дома здравља “Ириг” и Одлуке директора број 973/21 од 06.07.2021.године Дом здравља „Ириг“ расписује:

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО време до две године

са пуним радним временом и то:

 

ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА ГИНЕКОЛОГИЈЕ И АКУШЕРСТВА.................................................................................................................1 извршилац

 

за рад у Служби за здравствену заштиту деце, школске деце и жена – Одсек за здравствену заштиту жена.

 

            Опис послова према Правилнику о организацији и систематизацији послова Дома здравља „Ириг“:

 

 • Превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију;
 • Организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединца и породице, ради на откривању и сузбијању фактора ризика за настанак болести, прати здравствено стање становништва на свом подручју и осигурава податке за потребе здравствене статистике, утврђује ризике за здравље, предлаже и спроводи мере за њихово отклањање, спроводи здравствено-васпитне активности и остварује сарадњу са кључним појединцима и организацијама у заједници;
 • Ради у превентивним саветовалиштима;
 • Организује и спроводи прописане систематске, циљане и скрининг прегледе;
 • Учествује у посебним програмима (вакцинација, мере у току епидемија и масовних несрећа, мере за рано откривање болести);
 • Обавља послове дијагностике за коју је специјализован, о чему сачињава специјалистички извештај;
 • Обавља специјалистичке прегледе и упућује на даљу дијагностику и прегледе, одређује врсту и начин лечења, прати ток лечења и усклађује мишљење и предлоге за наставак лечења, одређује врсту и дужину кућног лечења и прати његово спровођење, одређује дужину привремене спречености за рад због болести или повреде;
 • Прописује лекове и медицинска средства, као и медицинско – техничка помагала;
 • Спроводи здравствену заштиту одређених категорија становништва, односно пацијената оболелих од болести за чију превенцију, дијагностику и лечење је специјализован;
 • Учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите;
 • Обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима;
 • Планира, анализира и евалуира спровођење здравствене заштите;
 • Спроводи превентивни рад – систематске прегледе жена у генеративном добу;
 • Води прописану медицинску документацију и евиденције;
 • Врши ултразвучни преглед пацијената.

 

 

           Услови за заснивање радног односа:

 

Стручна спрема/образовање

Високо образовање – Медицински факултет:

-        На интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005.године и завршена специјализације из гинекологије и акушерства, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

-        На основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.године и завршена специјализација из гинекологије и акушерства, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.

 

Додатна знања/испити/радно искуство

-        Стручни испит;

-        Лиценца;

-        Специјалистички испит;

-        Најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

 

Заинтересовани кандидати дужни су да приложе следећу документацију:

 

 • Кратка биографија (CV) са адресом и контакт телефоном,
 • Фотокопија личне карте или очитана лична карта уколико је чипована,
 • Диплома о завршеном Медицинском факултету (оверена фотокопија),
 • Уверење о положеном стручном испиту (оверена фотокопија),
 • Лиценца специјалисте гинекологије и акушерства (оверена фотокопија),
 • Фотокопија извода из матичне књиге рођених
 • Фотокопија извода из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме),
 • Фотокопија уверења о држављанству,
 • Фотокопија радне књижице или други доказ о досадашњем радном искуству

 

                   Предност ће имати кандидати који имају искуства у познавању колпоскопије и ултразвучне дијагностике у гинекологији и акушерству.

 

 

           Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује кадровска служба Дома здравља „Ириг“.

           Кандидат који буде изабран пре закључивања уговора о раду дужан је да достави:

- лекарско уверење о здравственој способности за послове које ће обављати,

-уверење да се против кандидата не води кривични поступак (оригинал или оверена фотокопија уверења суда, не старије од 6 месеци),

-уверење да кандидат није осуђиван (оригинал или оверена фотокопија уверења из полицијске управе, не старије од 6 месеци).

           Уколико изабрани кандидат не достави наведене документе у остављеном року са њим се неће закључити уговор о раду.  

           Рок за подношење пријава је 20 (двадесет) дана од дана објављивања огласа на сајту Националне службе за запошљавање и сајту Министарства здравља Републике Србије. Оглас ће бити објављен и на сајту Дома здравља „Ириг“.

           Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему.

           Све информације могу се добити на телефон 022/2462-030 лок.115.

           Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

           Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

 

           Напомена: на оглас се могу јавити сви заинтересовани кандидати укључујући и кориснике старосне пензије.

 

           Пријаве са траженом документацијом доставити у затвореној коверти лично или путем поште на адресу: Дом здравља „Ириг“, ул. Војводе Путника бр. 5, 22406 Ириг, са назнаком „Пријава на оглас за Доктор медицине специјалиста гинекологије и акушерства“.

 

 

Дом здравља „Ириг“

Директор

др Небојша Ацин