Општа болница Петровац на Млави

На основу члана 7.-9.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС (,,Сл. гл РС“1/15), члана 24.-27. и члана 192. Закона о раду, Кадровског плана за 2020 годину бр. 112-01-31/2020-02 од 11.08.2020.године, в.д. директор Опште болнице Петровац на Млави расписује

О Г Л А С

за пријем у радни однос

 

1). -на одређено време због повећаног обима посла са пуним радним временом :

Доктор медицине специјалиста у радиолошкој  дијагностици   –    извршилаца 1 (један)

 

Услови: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове

-високо образовање медицински факултет,специјализација из радиологије

 

   -на интегрисаним академским  студијама  по пропису који уређује високо образовање, почев од 10 септембра 2005 године и завршена специјализација из радиологије

  -на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10 септембра 2005 године и завршена специјализација из радиологије

 

 -стручни испит;

 -лииценца  и решење о упису у комору;

-специјалистички испит

  

2). Опис послова: предвиђен систематизацијом послова установе, за послове са високом школом  и специјализацијом из радиологије

3.) Остало: уз пријаву поднети краћу биографију, оверену копију дипломе о завршеној одговарајућој школи са просечном оценом током школовања, оверену копију дипломе о положеном  специјалистичком испиту, стручном испиту, оверену копију лиценце и решења о упису у комору, фотокопију радне књижице или потврду послодавца (други доказ о радном искуству), оригинал или оверену копију извода из матичне књиге рођених, оригинал или оверену копију извода из матичне књиге венчаних уколико је кандидат променио презиме, оригинал или оверену копију уверења о држављанству, копију/очитану  личну карту.

4). Напомена: Лекарско уверење којим се доказује здравствена способност без ограничења за рад на радном месту  за које је расписан оглас тј. у зони јонизирајућег зрачења, дужан је да достави кандидат који буде изабран пре пријема у радни однос.

 

5). Kомисија ће разматрати све доспеле, благовремене и потпуне пријаве и са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос  обавиће се разговор,ради прибављања додатних релевантних података за доношење одлуке о изборукандидата.  

                                                               

 6). Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одељење за кадровске и административне послове Опште болнице Петровац на Млави.

 

Рок за пријављивање: 8 (осам) дана од дана објављивања у Службеном гласилу Националне службе за запошљавање „Послови„.

Пријаве слати у затвореним  ковертама на адресу Општа болница Петровац на Млави, Моравска број 2, 12300 Петровац на Млави или доставити лично у Правну службу Опште болнице Петровац на Млави.

Неблаговремене пријаве и непотпуна документација неће бити узета у разматрање при избору кандидата.                                                                    

 

 

В.д  Директора

Опште болнице Петровац на Млави

Др Бранко Лукић