Специјална болница за психијатријске болести “Др Славољуб Бакаловић“ Вршац

На основу чл. 8 и 9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединице локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр.96/2019 и 58/20 – Анекс I), члана 153 Закона о здравственој заштити („Сл. гласник РС“, бр 25/2019), члана 27к Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“ бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 149/20) члана 7. Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, бр. 159/20), Кадровског плана за Специјалну болницу за психијатријске болести „Др Славољуб Бакаловић“ Вршац за 2021. годину бр. 112-01-114/2021-02 од 19.04.2021. године и Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Специјалној болници за психијатријске болести „Др Славољуб Бакаловић“ Вршац бр. 01-576/1 од 7.4.2021. године, директор расписује

 

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

Оглашава се потреба за пријем  у радни однос на неодређено време са пуним радним временом  за радно место:

 

а)  Медицинска сестра/техничар у специјализованим психијатријским болничким установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и психосоцијалну рехабилитацију - 5 извршилаца.

Опис послa утврђен je Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Болнице и кандидатима je доступaн на увид у згради управе Болнице, на првом спрату, канцеларија број 49 радним данима од 10 до 12 часова.

Услови за заснивање радног односа су прописани Законом о раду (“Сл. гласник РС”, бр.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење) и Правилником о организацији и систематизацији послова Болнице број: 01-576/1 од 7.4.2021. године.

Посебaн услов за заснивање радног односа je  завршена средња медицинска школа и положен стручни испит.

Кандидати достављају:

 • пријаву на оглас са личном и радном биографијом са адресом и контакт телефоном,
 • лекарско уверење о општој здравственој способности,
 • извод из казнене евиденицје МУП-а да нису кажњавани у оригиналу,
 • уверење да се против њих не води кривични поступак издато од суда у оригиналу,
 • оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи,
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
 • оверену фотокопију лиценце или оверену фотокопију решења о упису у одговарајућу комору здравствених радника уколико их поседује,
 • оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених,
 • оверну фотокопију уверења о држављанству,
 • фотокопију личне карте односно штампане податке из личне карте,
 • извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме у односу на    презиме које је наведено у дипломи). 

Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљеност, дужина трајања школовања, итд). Пријаве кандидата који не дођу на разговор неће бити узете у разматрање.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. 

Рок за подношење пријава је 8 дана од објављивања огласа у публикацији о запошљавању „Послови“ Националне службе за запошљавање.

Јавни оглас објављује се на огласној табли и интернет презентацији послодавца, као и код Националне службе за запошљавање, а доставља се и Министарству здравља ради објављивања на интернет страници Министарства здравља.  Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 Резултати огласа ће бити објављени на wеb страници http: //www.spbvrsac.org.rs/. Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа. Приложена документација уз пријаву не враћа се кандидатима.

Болница задржава право да у току трајања или након истека рока за подношење пријава на расписани Оглас, стави ван снаге Оглас.

Пријаве се подносе лично у затвореној коверти у писарници Болнице или путем препоручене поште на адресу: Специјална болница за психијатријске болести “Др Славољуб Бакаловић“ Вршац, 26300 Вршац, улица Подвршанска број 13 са напоменом ”Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место медицинске сестре техничара “.

 

 

ДИРЕКТОР БОЛНИЦЕ

Прим. др Татјана Воскресенски

спец. неуропсихијатрије и

супспец. клиничке неурофизиологије

са епилептологијом