Општa болницa Сремска Митровица

            На основу члана 192 став 1. тачка 1., основу члана 16. Статута Опште болнице Сремска Митровица, члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 96/2019)Сремска Митровица, В.Д. Директора Опште болнице Сремска Митровица

 

 

Р а с п и с у ј е

О  Г  Л  А  С

за пријем у радни однос на одређено време

 

 

1.Доктор медицине  – Одељење интерне медицине 3 – Одељење за хемодијализу са нефрологијом – Служба интерне медицине -  Сектор за интернистичке гране медицине, на одређено време до повратка одсутне раднице са породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге дететета, са пуним радним временом.

                                                                                                                                       Извршилац 1

                        

Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 одлука УС , 113/2017, 95/2018 ) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица.

Услови: Високо образовање, завршен Медицински факултет: на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, положен стручни испит, лиценца.

Опис: -превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем одговарајућих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију, односно обавља послове у оквиру своје стручне спреме под надзором специјалисте или субспецијалисте;

– спроводи здравствену заштиту становништва;

– учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите;

– обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима;

– планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите;

–утврђује време и узрок смрти.                                                                                                                         

-Ради друге послове из свог делокруга рада, као и по налогу шефа одељења, начелника Службе и начелника Сектора којима је непосредно одговоран за свој рад.Радно место  са повећаним ризиком.    

 

  1. Медицинска сестра техничар на осталим болничким одељењима - Одељење дерматовенерологије  – Сектор за интернистичке гране медицине, на одређено време до 6 месеци, на упражњено радно место, са пуним радним временом.

                                                                                                                                       Извршилац 1

                        

Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 одлука УС , 113/2017, 95/2018 ) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица.

Услови: Средње образовање у трајању од четири године, завршена средња Медицинска школа општег смера,положен стручни испит, лиценца.

Опис:   Врши стручну помоћ при пружању услуга здравствене заштите, интервенцијама које се раде,  као и прегледа у амбуланти и на оделењу. Даје ињекције и прописану терапију пацијентима, врши превијање  уз надзор доктора медицине  у амбуланти и  узима биолошки материјал за лабораторијске анализе.  Одржава нструментарију у исправном стању и у стању употребљивости. Стара се о попуни материјала потребног за нормално обављање послова, одговара за чистоћу и ред обавља потребне административне послове у амбуланти. Прима болеснике, врши отварање и сређивање болесничких картона, контролише здравствене књижице, попуњава упуте, наплаћује услуге од лица без осигурања, наплаћује партиципацију. Поред напред наведених послова учествује у свим дијагностичким-терапеутским пословима у амбуланти за које је оспособљена редовним школовањем, а у вези оболења које се односе на профил рада одељења. За свој рад одговорна је главној сестри-техничару у служби, шефу и начелнику Сектора. Непосредно учествује у нези болесника од пријема до отпуста са оделења према дневном распореду рада. Врши поделу терапије према упуту доктора датом на листи за терапију и уноси врсту и количину лека који је дала пацијенту у књигу терапије. Припрема материјал и инструменте за стерилизацију и исту спроводи. Води рачуна о исправности апарата, инструмената и материјала којима се служи у раду. Учествује у подели хране пацијентима, уредно води медицинску документацију и шање потребне извештаје. Даје предлог главној сестри за побољшање рада из свог домена. Врши и друге послове које јој према указаној потреби одреди начелник,шеф оделења,главна сестра и ординирајући доктор. За свој рад одговорна је шефу оделења, главној сестри и начелнику сектора.

 

 

  1. Виша медицинска сестра техничар на неонатологији-главна сестра техничар - Одељење за новорођенчад – Служба гинекологије и акушерства  – Сектор клиничких служби, на одређено време до 6 месеци, на упражњено радно место, са пуним радним временом.

                                                                                                                                       Извршилац 1

                        

Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 одлука УС , 113/2017, 95/2018 ) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица.

Услови: Високо образовање из области медицине: на студијама првог степена (основне струковне / академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године, смер струковна медицинска сестра или на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, смер виши медицински техничар,положен стручни испит, лиценца.

Опис: Организује и контролише рад сестара и помоћних радника у оделењу. Непосредно учествује у процесу рада, нези болесника и подели терапије на оделењу. Помаже доктору приликом прегледа и интервенција. Саставља јеловник и благовремено га предаје кухињи и  контролише поделу хране на оделењу. Уз сагласност главне сестре Опште Болнице организује спровођење санитарних и хигијенско-епидемиолошких мера и предлаже мере за њихово побољшање. Контролише исправност апарата и инструмената и обезбеђености потребним инвентаром и  материјалом  у оделењу. Води евиденцију о потрошњи лекова и санитетског материјала,  снабдевености постељама, униформама и лековима и предлажу шефу оделења мере за рационално коришћење материјала и лекова. Контролише вођење медицинске и друге документације из домена рада медицинских сестара и помоћног особља на оделењу. Врши задуживање и раздуживање инвентара у оделењу  за шта одговара и врши контролу инвентара. Стара се о дисциплини на одељењу. Ради и друге пoслове из своје стручности  по налогу главног техничара Опште болнице и начелника сектора. Радно место са повећаним ризиком.

 

  1. Референт за правне, кадровске и административне послове-радник на пријему и отпусту болесника - Одељење за пријем и збрињавање ургентних стања – Сектор за заједничке медицинске послове, на одређено време за замену одустне раднице која се налази на боловању, а најдуже до 30.09.2021. године, са пуним радним временом.

                                                                                                                                       Извршилац 1

                        

Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 одлука УС , 113/2017, 95/2018 ) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица.

Услови: Средње образовање у трајању од четири године, познавање рада на рачунару.

Опис:Обавља све административне послове у вези пријема болесника на болничко лечење. Прима упут контролише исправност здравствених књижица, отвара матични лист, болесничко статистички лист, пријаву порођаја, температурну листу, води матичну књигу и регистар болесника по отпусту болесника са лечења. Од оделења прима отпусни лист, комплетира документацију и доставља за фактурисање. Дужан је да све податке који служе као основа за фактурисање узме приликом  пријема болесника или за време лечења. Врши наплату  партиципације за болесничко лечење, као и  наплату партиципације за болесничко лечење, као и наплату трошкова за болничко лечење уколико пацијент нема уредно оверену здравствену књижицу и оверен упут. Врши попис лежећих болесника и доставља извештај. Ради и друге послове из домена своје стручности по налогу  начелника службе, помоћника директора  Сектора, којима непосредно и одговара за свој рад.

 

       Као доказ о испуњености услова за радно место за које подносе пријаву на оглас кандидати су дужни да доставе:

-  Потписану пријаву на оглас са кратком биографијом,

-  Фотокопија дипломе о завршеној школи која се тражи огласом

-  Фотокопија Уверења о положеном стручном испиту

-  Фотокопија Лиценце или Решење о упису у Лекарску комору Србије односно Комору медицинских сестара и здравствених техничара Србије

    -  Фотокопија важеће личне карте

   -   Доказ о промени презимена у складу са приложеном документацијом  

 

Напомена: Кандидати који буду примљени у радни однос по овом огласу дужни су да доставе оверене фотокопије свих докумената који се односе на то радно место, као и лекарско уверење којим се доказује здравствена способност без ограничења за рад на радном месту за које је расписан оглас, издато од надлежног Диспанзера медицине рада.У случају да изабрани кандидат не испуњава услове у погледу здравствене способности за рад на радном месту, вршиће се поновни избор из реда кандидата који су конкурисали за то радно место.

            Рок за подношење пријаве на оглас је 8 дана од дана оглашавања на огласној табли Националне службе за запошљавање.

Пријаве са доказима о испуњености услова огласа подносе се путем поштe или директно на деловодни протокол Опште болнице Сремска Митровица, Стари шор 65, са назнаком за који оглас и које радно место се подноси пријава на оглас.

Уз пријаву на оглас за свако радно место на које се конкурише потребно је приложити фотокопије свих докумената који се траже огласом за то радно место.       

  Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве неће се разматрати.

 

 

ДОСТАВИТИ:

 

1.На огласну таблу Опште болнице                                  В.Д. ДИРЕКТОРА ОПШТЕ БОЛНИЦЕ

2.Националној служби за запошљавање                                              

3.Помоћнику директора Сектора                                                СРЕМСКА МИТРОВИЦА      

4.Кадровском одсеку                                             

5.Архиви                                                                                       Прим.др Драган Малобабић