Општa болницa Чачак

На основу члана 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Сл. гласник РС, број 96/2019) и Одлуке о потреби заснивања радног односа спровођењем конкурса, број 4126/1 од 07.07.2021. године, Општа болница Чачак расписује:

 

ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос

 

  1. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА У УРГЕНТНИМ СЛУЖБАМА И РЕАНИМАЦИЈИ – 1 извршилац, висока стручна спрема VII /2, радни однос на неодређено време са пуним радним временом у Служби за пријем и збрињавање ургентних стања,

 

Опис послова:  према Правилнику  о унутрашњој организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Чачак.

  1. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ- 1 извршилац, висока стручна спрема VII /1, радни однос на неодређено време са пуним радним временом у Служби за општу хирургију са дечијом хирургијом,

 

Опис послова:  према Правилнику  о унутрашњој организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Чачак.

  1. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ- 1 извршилац, висока стручна спрема VII /1, радни однос на неодређено време са пуним радним временом у Служби за ортопедију са трауматологијом,

 

Опис послова:  према Правилнику  о унутрашњој организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Чачак.

  1. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ- 1 извршилац, висока стручна спрема VII /1, радни однос на неодређено време са пуним радним временом у Служби за пријем и збрињавање ургентних стања,

 

Опис послова:  према Правилнику  о унутрашњој организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Чачак

 

  1. МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР: 1 извршилац, средња стручна спрема (IV степен стручне спреме) радни однос на неодређено време, у Служби за пријем и зубрињавање угрентних стања .

Опис послова:  према Правилнику  о унутрашњој организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Чачак

 

У С Л О В И:

  • За радно место под редним бројем 1 кандидати подносе: копију дипломе Медицинског факултета, копију специјалистичког испита из ургентне медицине, копију лиценце и потврде о положеном  стручном  испиту за доктора медицине,
  • За радна места под редним бројевима 2, 3 и 4, кандидати подносе: подносе фотокопију дипломе о завршеном Медицинском факултету, (VII /1 степен стручне спреме), оверену фотокопију уверења о положеном    стручном  испиту и Решење о упису у Именик лекарске  коморе.
  • За радно место под бројем 5 кандидати подносе: копију дипломе о завршеном средњем образовању, копију  стручног испита и  копију лиценце,

 

  • Пријаве на оглас подносе се у коверти или лично у управној згради Опште болнице Чачак код пословног секретара (приземље) од 7,00 до 15,00 часова сваког радног дана, улица др Драгише Мишовића број 205 или препоручено путем поште на напред наведену адресу, а  све у року од  8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли  Националне службе за запошљавање.

Кандидати су дужни да уз тражену документацију доставе и молбу у којој ће навести за које радно место конкуришу, адресу и контакт телефон.

Документација коју кандидати доставе по конкурсу неће бити враћена.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир.

 

 

в.д.директор-а

др Мирослав Сретеновић