Здравствени центар Ужице

На основу Одлуке   директора Здравственог центра Ужице 0107- 7576   од

           12.07.2021 .год  , Здравствени центар расписује   

 

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на одређено време на 6 месеци због повећаног обима посла

                          

                  

              ОЈ Дом здравља Ужице

 1. Доктор медицине изабрани лекар ................................................................ 2  извршиоца
 2. Возач у санитетском превозу ......................................................................... 1 извршилац

 

             ОЈ Дом здравља Сјеница

 1. Возач у санитетском превозу ........................................................................... 1 извршилац   

    

               ОЈ Општа болница Ужице

 1. Медицинска сестра техничар на осталим болничким одељењима ................ 1 извршилац

 

                         

Услови за заснивање радног односа

 • За радно место доктор медицине изабрани лекар  -VIIстепен стучне спреме,завршен медицински факултет, положен стучни испит и важећа лиценца
 • За радно место медицинска сестра  техничар на осталим болничким одељењима-IVстепен стучне спреме,завршена медицинска школа,смер медицински  техничар, положен стучни испит и важећа лиценца
 • За радно место возач у санитетзском превозу-III степен стучне спреме,завршено средње образовање,саобраћајног смера,возачка дозвола Б категорије ,без обзира на радно искуство

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља РС

Заинтересовани кандидати подносе следећа документа:

 • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеној одговарајућој школи
 • Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
 • Оверена фотокопија важеће лиценце
 • Кратку биографију                      

 

Пријаве са потребном документацијом и прецизно назначено на које радно место се конкурише, подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.