ДОМ ЗДРАВЉА «КОВАЧИЦА»

На основу члана 23. Статута Дома здравља «Ковачица», чланова 7. – 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, АП и јединица локалне самоуправе("Сл. гласник РС", бр. 96/2019 и 58/2020 - Анекс I) , Дописа Министарства здравља Р. Србије, бр: 112-01-00704/2021-02 од 05.07.2021.г., Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, 51 - број: 112-6156/2021 од 29.06.2021.г. и Oдлуке директора Дома здравља «Ковачица» бр: 695/21 од 15.07.2021.г., директор Дома здравља «Ковачица» расписује

ЈАВНИ ОГЛАС
за пријем у радни однос

 

 

  1. Доктор медицине - изабрани лекару Служби опште медицине са кућним лечењем и негом - 1извршиоца, са пуним радним временом, на неодређено време.

 

  1. Дипломираниекономиста за финансијско-рачуноводствене послове – 1 извршилац са пуним радним временом, на неодређено време.

 

Опис посла: Према Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Дому здравља «Ковачица»

Поред општих услова предвиђених законом,  кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове: 

 

За радно место под тачком 1:

  • Доктор медицине - VII1степен стручне спреме, завршен медицински факултет и положен стручни испит


Уз пријаву на јавни оглас за пријем у радни однос из тачке 1:  Доктор медицине - изабрани лекар у Служби опште медицине са кућним лечењем и негом се подносе у оригиналу или овереној фотокопији:  диплома – уверење о завршеном медицинском факултету; Лиценца Лекарске коморе; уверење о положеном стручном испиту; извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству; копија личне карте.

За радно место под тачком 2:

 

  • Дипломирани економиста за финансијско-рачуноводствене послове - VII1степен стручне спреме, завршен економски факултет.

 

Уз пријаву на јавни оглас за пријем у радни однос из тачке 2: Дипломирани економиста за финансијско-рачуноводствене послове се подносе у оригиналу или овереној фотокопији: диплома – уверење о завршеном економском факултету; извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству; копија личне карте.

 

Пријаве на оглас се могу поднети лично на писарници Дома здравља «Ковачица» Ковачица, Штурова 42 сваког радног дана од 07:00  до 14:00  часова,  или послати препоручено поштом на адресу: Дом здрављa «Ковачица», Штурова бр.42, 26210 Ковачица, са назнаком „За оглас за радно место под бројем:_____“. 

Уз пријаву са доказима о испуњавању услова кандидати достављају личну и радну биографију.

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Оглас се објављује на веб сајту Министарства здравља Републике Србије, на огласној табли  НСЗ – Испостави Ковачица, веб сајту и огласној табли Дома здравља «Ковачица». 

Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања на веб сајту Министарства здравља Републике Србије. 

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.