ДОМ ЗДРАВЉА “ДОЉЕВАЦ“

На основу члана 7. став 1. тачка 3.  и члана 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна  покрајина и јединиица локалне самоуправе (,,Сл. гласник РС “, бр.96/2019), члана 21. Статута Дома здравља ‘’Дољевац’’, а у складу са Кадровским планом Министарства здравља број 112-01-31/2020-02 од 24.12.2020.године и одлуке директора Дома здравља „Дољевац“ из Дољевца  од 15.07.2021. године, расписује се

О  Г  Л  А  С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ  ОДНОС СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ, НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, У ТРАЈАЊУ ДО 30.09.2021. ГОДИНЕ ЗБОГ ПОВЕЋАНОГ ОБИМА ПОСЛА,      за следећа радна места:

1.доктор медицине – 4 (четири) извршиоца у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва са кућним лечењем и медицинском негом, хитном медицинском помоћи и санитетским превозом“

  1. медицинска сестра / техничар у амбуланти2 (два) извршиоца у Служби за  здравствену заштиту одраслог становништва са са кућним лечењем и медицинском негом, хитном медицинском помоћи и санитетским превозом  Дома здравља „Дољевац“

 

Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду (Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014, 13/2017 - Одлука УС и 113/2017) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о организацији и систематизацији радних задатака  Дома здравља “Дољевац“ из Дољевца. 

Опис послова за наведена радна места из става 1. овог Огласа је утврђен  Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места и послова Дома здравља „Дољевац“.

 

 

УСЛОВИ  за заснивање радног односа:

  1. доктор медицине:

Висока стручна спрема (VII-1 степен стручне спреме), Медицински факултет (доктор медицине),

-  положен стручни испит,  

- лиценца надлежне коморе,

- најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине;

- познавање информационих технологија, основа статистике и начина долажења до медицинских информација употребом интернета;

- возачка дозвола ,,Б” категорије.

Кандидат је дужан да уз пријаву на овај оглас достави следећа документа:

-  оверену фотокопију дипломе,

-  оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,

-  оверену фотокопију  лиценце надлежне коморе,

- доказ о досадашњем радном искуству (фотокопију радне књижице и уговора о раду),

-  фотокопију личне карте,

-  извод из матичне књиге рођених или венчаних ( ако је кандитат променио  презиме)

-  кратку биографију.

  1. медицинска сестра / техничар у амбуланти:

- средња стручна спрема (IV степен стручне спреме) медицинске струке; 

- положен стручни испит;  

- лиценца надлежне коморе;

- најмање шест месеци радног искуства у звању медицинске сестре / техничара;

- познавање информационих технологија, основа статистике и начина долажења до медицинских информација употребом интернета;

- возачка дозвола ,,Б” категорије.

Кандидат је дужан да уз пријаву на овај оглас достави следећа документа:

-      оверену фотокопију дипломе,

-      оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,

-      оверену фотокопију  лиценце надлежне коморе,

-      доказ о досадашњем радном искуству (фотокопију радне књижице и уговора о раду),

-      фотокопију личне карте,

-       оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству,

-       оригинал или оверену фотокопију Извода из матичне књиге рођених и матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме)

-       кратку биографију.

 

Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

Пријавом на оглас кандидати дају своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос на одређено време до 30.09.2021. године због повећаног обима посла. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и исте обрађује надлежна служба за кадрове у Дому здравља „Дољевац“.

 

Пријаве и доказе о испуњености услова кандидати могу предати непосредно, лично у Дому здравља „Дољевац“, или послати поштом на адресу: Дом здравља „Дољевац“ улица Др Михајла Тимотијевића број 6, 18410 Дољевац, са назнаком:

  1. „Пријава за конкурс“-  доктор медицине - СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМНА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ДО 30.09.2021. ГОДИНЕ ЗБОГ ПОВЕЋАНОГ ОБИМА ПОСЛА, односно
  2. ,,Пријава за конкурс“-  за радно место медицинска сестра / техничар у амбуланти – СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМНА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕНА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ДО 30.09.2021. ГОДИНЕ ЗБОГ ПОВЕЋАНОГ ОБИМА ПОСЛА.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса на интернет страници Министраства здравља РС.

Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс неће бити узете у разматрање.

На разговор ће бити позвани само кандитати који уђу у ужи избор.