УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

На основу Одлуке в.д.директора Универзитетског клиничког центра Србије бр. 11065 од 16.07.2021. године, а у складу са Обавештењем Министарства здравља РС бр. 112-01-00556/2021-02 од 02.06.2021. године о Закључку 51 бр: 112-5052/2021 од 28.05.2021. године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и чл. 7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.96/2019),

УНИВЕРЗИТЕТСКИ  КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за  пријем у радни однос са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописима 

на неодређено време са пробним радом од 3 месеца за:

 

 

 

ЗДРАВСТВЕНИ  САРАДНИЦИ СА ВИСОКОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ – 2 ИЗВРШИЛАЦА:

I за Службу за медицинску микробиологију

- 2 биолога на неодређено време са пробним радом од три месеца

 

Услови: високо образовање; на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо образовање почев од 10 септембра 2005 године; на основиним студијама у трајању од најмање четири године по пропису који је уређивао високо образовање до 10 септембра 2005 године;

 

МАГИСТАР ФАРМАЦИЈЕ – МЕДИЦИНСКИ БИОХЕМИЧАР– 1 ИЗВРШИЛАЦ

I за Центар за медицинску биохемију

- 1 магистар фармације-медицински биохемичар на неодређено време са пробним радом од три месеца

 

Услови: VII степен стручне спреме, завршен Фармацеутски факултет и положен стручни испит.

 

АДМИНИСТРАТИВНИ РАДНИЦИ СА ВИСОКОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ – 4 ИЗВРШИЛАЦА

 

I за Службу за јавне набавке

-2 дипломирана правника на неодређено време са пробним радом од три месеца

Услови: VII-1 степен стручне спреме, завршен Правни факултет, високо образовање; на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо образовање почев од 10 септембра 2005 године; на основиним студијама у трајању од најмање четири године по пропису који је уређивао високо образовање до 10 септембра 2005 године;

 

-2 дипломирана економиста на неодређено време са пробним радом од три месеца

Услови: VII-1 степен стручне спреме, завршен Економски факултет, високо образовање; на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо образовање почев од 10 септембра 2005 године; на основиним студијама у трајању од најмање четири године по пропису који је уређивао високо образовање до 10 септембра 2005 године;

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНИ РАДНИК СА ВИСОКОМ/ВИШОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ – 1 ИЗВРШИЛАЦ

 

I за Службу за правне послове

-1 сарадник за кадровске послове на неодређено време са пробним радом од три месеца

 

Услови: VI степен стручне спреме правно-биротехничког, управног или економског смера

 

 

АДМИНИСТРАТИВНИ РАДНИЦИ СА СРЕДЊОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ – 4 ИЗВРШИЛАЦА

 

I за Службу за правне послове

-3 референта за кадровске послове на неодређено време са пробним радом од три месеца

 

Услови: IV степен стручне спреме

 

II за Клинику за гинекологију и акушерство

-1 референт за правне, кадровске и административне послове – архивар на неодређено време са пробним радом од три месеца

 

Услови: IV степен стручне спреме

 

 

ТЕХНИЧКИ РАДНИК СА СРЕДЊОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ – 1 ИЗВРШИЛАЦ

 

I за Службу за техничке и друге сличне послове

-1 магационер на неодређено време са пробним радом од три месеца

 

Услови: Завршена Средња школа, III степен стручне спреме

 

 

ТЕХНИЧКИ РАДНИЦИ СА НИЖОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ – 35 ИЗВРШИОЦА  

 

I за Службу за техничке и друге сличне послове

-28 спремача на неодређено време са пробним радом од три месеца

 

II за Службу за болничку епидемиологију и хихијену исхране

-7 сервирки на неодређено време са пробним радом од три месеца

 

Услови: Основно образовање

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву, као доказ о испуњењу наведених услова подносе следећа документа:

  • кратка пословна биографија (са контакт подацима)
  • оверену фотокопију дипломе о завршеној школи са којом конкуришу

 

  • оверене фотокопије сведочанства од 1. до 3. разреда (за кандидате са IIIстепеном стручне спреме)

 

  • оверене фотокопије сведочанства од 1. до 4. разреда (за кандидате са IVстепеном стручне спреме)

 

 

 

оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту (за кандидате здравствене раднике)

доказ о радном стажу, уколико кандидат има радни стаж (копија радне књижице, листинг из ПИО фонда и друго)

уверење о држављанству

 

Описи послова за радна места су утврђена Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних задатака и послова у организационим јединицама Универзитетског клиничког центра Србије и кандидатима је доступани на увид у просторијама Службе за правне послове Универзитетског клиничког центра Србије радним данима од 14 до 15 часова.

 

Пријаве и доказе о испуњењу услова кандидати могу предати лично архиви Клиничког центра Србије, или послати поштом на адресу: Универзитетски клинички центар Србије, ул.Пастерова бр.2, 11000 Београд, са назнаком „за конкурс за запошљавање“.

 

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

 

Кандидати ће о одлуци о избору за пријем у радни однос бити обавештени на интернет страници Универзитетски клиничког центра Србије.

 

Кандидати, здравствени радници који буду изабрани по овом конкурсу дужни су да, ради заснивања радног односа, доставе оверену фотокопију лиценце или оверену фотокопију решења о упису у одговарајућу комору здравствених радника, као и лекарско уверење о здравственој способности у складу са позитивним прописима. Тек након доношења наведених докумената могуће је заснивање радног односа.

 

Рок за подношење пријава истиче 8-ог дана од дана објављивања конкурса на интернет страници Националне службе за запошљавање и Министраства здравља РС.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс неће бити узете у разматрање.