УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

На основу Одлуке в.д. директора Универзитетског клиничког центра Србије бр. 11064 од 16.07.2021. године, а у складу са Обавештењем Министарства здравља РС бр. 112-01-00493/2021-02 од 05.05.2021. године о Закључку 51 бр: 112-3854/2021 од 27.04.2021. године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и чл. 7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.96/2019),

 

УНИВЕРЗИТЕТСКИ  КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за  пријем у радни однос са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописима 

на неодређено време са пробним радом од 3 месеца за:

 

 

ЗДРАВСТВЕНИ  РАДНИЦИ СА ВИСОКОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ – 14 ИЗВРШИOЦA:

I за Центар за анестезиологију и реаниматологију

- 14 доктора медицине или специјалиста одговарајуће гране медицине на неодређено време са пробним радом од три месеца

 

Услови: најмање VII-1 степен стручне спреме, завршен Медицински факултет, положен стручни испит, а за лекаре специјалисте положен специјалистички испит. 

 

 

ЗДРАВСТВЕНИ  РАДНИК СА СРЕДЊОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ – 1 ИЗВРШИЛАЦ:

I за Центар за анестезиологију и реаниматологију

-1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом на неодређено време са пробним радом од три месеца

 

Услови: IV степен стручне спреме медицинске струке одговарајућег смера и положен стручни испит

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву, као доказ о испуњењу наведених услова подносе следећа документа:

кратка пословна биографија (са контакт подацима)

оверену фотокопију дипломе о завршеној школи са којом конкуришу

оверене фотокопије сведочанства од 1. до 4. разреда (за кандидата са средњом стручном спремом)

оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту (за кандидате здравствене раднике)

оверену фотокопију положеног специјалистичког испита (за кандидате лекаре специјалисте)

доказ о радном стажу, уколико кандидат има радни стаж (копија радне књижице, листинг из ПИО фонда и друго)

уверење о држављанству

 

Описи послова за радна места су утврђена Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних задатака и послова у организационим јединицама Универзитетског клиничког центра Србије и кандидатима је доступани на увид у просторијама Службе за правне послове Универзитетског клиничког центра Србије радним данима од 14 до 15 часова.

 

Пријаве и доказе о испуњењу услова кандидати могу предати лично архиви Клиничког центра Србије, или послати поштом на адресу: Универзитетски клинички центар Србије, ул.Пастерова бр.2, 11000 Београд, са назнаком „за конкурс за запошљавање“.

 

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

 

Кандидати ће о одлуци о избору за пријем у радни однос бити обавештени на интернет страници Универзитетског клиничког центра Србије.

 

Кандидати, здравствени радници који буду изабрани по овом конкурсу дужни су да, ради заснивања радног односа, доставе оверену фотокопију лиценце или оверену фотокопију решења о упису у одговарајућу комору здравствених радника, као и лекарско уверење о здравственој способности у складу са позитивним прописима. Тек након доношења наведених докумената могуће је заснивање радног односа.

 

Рок за подношење пријава истиче 8-ог дана од дана објављивања конкурса на интернет страници Националне службе за запошљавање и Министраства здравља РС.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс неће бити узете у разматрање.