Општа болница Панчево

На основу Закључка 51 бр. 112-5052/2021 од 28. маја 2021.год., Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, као и Oдлуке директора Опште болнице Панчево бр. 01-4551/21 од 23.07.2021.год., све у вези са чл.7. 8. и  9.Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 96/2019 и 58/2020 - Анекс I), ОПШТА БОЛНИЦА ПАНЧЕВО расписује

 

ОГЛАС

За пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом 

 

1.Оглашава се пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и то:

 

 

а) Доктор медицине специјалиста у интензивној нези нивоа 2___________1 извршилац;

 

Високо образовање: Медицински факултет

- на интегрисаним академским студијама из области медицине, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10.09.2005.године и завршена специјализација из области анестезиологије, реаниматологије и интензивне терапије, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

 - на основним студијама у трајању од најмање 5 година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005.године и завршена специјализација из области анестезиологије, реаниматологије и интензивне терапије, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.

 

- стручни испит, лиценца,  специјалистички испит, најмање 3 године и 6 месеци  радног искуства у звању доктора медицине.

 

 

б) Доктор медицине специјалиста у специјалистичкој амбуланти________1 извршилац; 

 

Високо образовање: Медицински факултет

- на интегрисаним академским студијама из области медицине, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10.09.2005 године и завршена специјализација  из области психијатрије, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

- на основним студијама у трајању од најмање 5 година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005.године и завршена специјализација из области психијатрије, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.

 

- стручни испит, лиценца, специјалистички испит, најмање 3 године и 6 месеци  радног искуства у звању доктора медицине.

 

 

в)Доктор медицине  ______________________________________________2 извршиоца;

 

Високо образовање: Медицински факултет

- на интегрисаним академским студијама из области медицине, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10.09.2005.године.

 - на основним студијама медицине у трајању од најмање 5 година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005.године,

 

- стручни испит, лиценца, најмање 6 месеци  радног искуства у звању доктора медицине.

 

г) Виши физиотерапеут___________________________________________1 извршилац;

 

Високо образовање здравствене струке

- на основним студијама првог степена (основне струковне / академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

- на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

 

- стручни испит, лиценца, најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

 

 

д) Спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге________1 извршилац;

- основно образовање.

ђ)Техничар одржавања одеће- праља_________________________________1 извршилац;

- основно образовање.

са описом послова као у Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште болнице Панчево, Панчево

 

  1. Кандидати су обавезни да уз пријаву доставе:

- Кратку биографију са назначеном адресом становања и контакт телефон

- Оверену копију дипломе о завршеном факултету/вишој/основној школи

- Оверену копију уверења о положеном стручном испиту (достављају здравствени радници)

-Оверену копију дипломе о положеном специјалистичком испиту (достављају доктори медицине специјалисти)

- Лиценцу за рад (достављају здравствени радници)

 

3.Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа на интернет страници  Министарства здравља Републике Србије.

 

4.Пријаве са доказима о испуњавању услова доставити лично или поштом на адресу: Општа болница Панчево, Панчево, Милоша Требињца 11, са назнаком- за оглас

 

5.Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

 

 

ДИРЕКТОР

ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ПАНЧЕВО

др Слободан Овука