Пројеката за реализацију Националног програма превенције, лечења и контроле кардиоваскуларних болести у Републици Србији до 2020.године (КВБ) који ће се финансирати из буџета Републике Србије - Раздео Министарство здравља.

Београд 26.07.2021.

На основу члaнa 8. Закона о буџету Републике Србије за 2021. годину (Сл. гласник РС број 149/20), Раздео 27- Министарство здравља, Програм 1809 „Превенција и контрола водећих хроничних незаразних обољења“ пројекат 0003- Подршка активностима здравствених установа у области кaрдиoвaскулaрнe здрaвствeнe заштитe“,

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

 

Министарство здравља,  упућује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

 

За пријаву пројеката  за реализацију   Националног програма превенције, лечења и контроле кардиоваскуларних болести у Републици Србији до 2020.године (КВБ) који ће се финансирати из буџета Републике Србије - Раздео Министарство здравља.

 

 1. ОПШТИ УСЛОВИ

 

Пројекте могу пријавити све заинтересоване здравствене установе из Плана мреже здравствених установа које својим предложеним пројектима могу допринети достизању главног циља Националног програма превенције, лечења и контроле кардиоваскуларних болести - унапређења и јачања система здравствене заштите Републике Србије ради боље превенције, лечења и контроле кардиоваскуларних болести.

 

 1. ПРИОРИТЕТИ У ФИНАНСИРАЊУ

 

              На основу специфичних циљева Националног програма превенције, лечења и контроле кардиоваскуларних болести (правовремено препознавање кардиоваскуларних болести и унапређење дијагностике и лечења кардиоваскуларних болести), приоритетне активности које ће Министарство здравља финансирати у 2021. години су :

 

 1. процена ризика од кардиоваскуларних болести

 

 1. рано откривање срчане инсуфицијенције

 

 1. 3. стручно усавршавање у земљи и иностранству, у циљу овладавања новим здравственим технологијама које се користе у процесу дијагностике и лечења кардиоваскуларних болести, које не може трајати дуже од 30 дана, под следећим условима:

а) Да је усавршавање кандидата у функцији спровођења Националног програма превенције, лечења и контроле кардиоваскуларних болести у Републици Србији до 2020.године;

б) Да се нове здравствене технологије (методе и поступци) могу примењивати у циљу унапређења здравља људи, у превенцији, дијагностици и лечењу болести, повреда и рехабилитацији, а обухватају безбедне, квалитетне и ефикасне методе за пружање здравствене заштите као и да је здравствена установа регистровала нову здравствену технологију односно да за примену исте поседује неопходну инфраструктуру и одговарајућу опрему;

в) Пријаве здравственим установама могу поднети лекари специјалисти запослени на неодређено време у секундарним и терцијарним здравственим установама  које су у Плану мреже

г) Да предложена здравствена установа у иностранству где ће се обављати усавршавање има задовољавајући ниво стручне компетентности као и да је доставила своју писмену сагласност на спровођење едукације до дана подношења пријаве пројекта.

д) Да се нове здравствене технологије (методе и поступци) предвиђене едукацијом не примењују у некој од здравствених установа секундарне/терцијарне здравствене заштите на територији Републике Србије као и да здравствена установа није у протеклих 5 година упућивала здравствене раднике на исту или сличну едукацију на терет средстава  буџета Републике Србије.

 

По овом Јавном позиву омогућиће се едукације лекара специјалиста у максималном износу од 625.000 динара по кандидату, а њихов избор на нивоу здравствене установе, обавиће здравствене установе по следећој процедури:

 

 • Стручни савет здравствене установе предлаже критеријуме за избор кандидата директору здравствене установе ;
 • Директор здравствене установе, у сарадњи са стручним колегијумом, доноси одлуку о избору кандидата за усавршавање.

 

Пројектне активности здравствених установа које су већ финансиране из средстава Републичког завода за здравствено осигурање и/или из буџета Министарства здравља односно које предвиђају набавку медицинске опреме, набавку лекова и медицинских средстава  односно адаптацију простора сматраће се недопуштеним и неће бити узети у разматрање.

 

Као материјалне трошкове за спровођење пројекта, Министарство здравља ће прихватити следеће врсте трошкова: трошкове канцеларијског и едукативног материјала потребног за реализацију пројекта; трошкове превоза и смештаја у иностранству; трошкове комуникације који су у искључивој вези са спровођењем пројекта; трошкове организације едукација и стручних скупова; трошкове штампања публикација и брошура које проистичу из активности пројекта;  трошкове финансијских услуга.

 

 1. НАЧИН ПРИЈАВЕ

 

Све заинтересоване здравствене установе пријављују пројекте попуњавањем образаца М1 и М2 доступних на интернет страници Министарства здравља (преузмите обрасце). Предлози пројеката се достављају препорученом поштом и путем електронске поште,  уз напомену  „За јавни позив за реализацију  активности Националног програма превенције, лечења и контроле кардиоваскуларних болести - НЕ ОТВАРАТИ” и то у три оверена и печатирана примерка од стране директора и са заводним бројем здравствене установе.

 

Уколико здравствена установа која подноси пријаву планира да пројекат спроводи у сарадњи са другим здравственим установама, уз  пријаву доставља и примерак потписаног споразума о сарадњи, којим се уређују међусобни однос, као и права и обавезе учесника у пројекту.

 

У супротном, пријава ће се сматрати непотпуном и неће бити узета у разматрање.

 

Пријава се доставља на адресу :

 

Министарство здравља Републике Србије

Сектор за јавно здравље и програмску здравствену заштиту,

Одсек за програмску здравствену заштиту,

Ул. Омладинских бригада 1

11070 Београд

 

 

 1. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

 

Рок подношења предлога пројеката је 10 дана од дана објављивања на сајту Министарства здравља.

 

Пријаве пристигле по истеку наведеног рока ће се сматрати неблаговременим и неће бити узете у разматрање.

 

 

 1. ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКАТА

 

Пројектне активности морају  се спровести до 15. децембра 2021.године.

 

Наративни и финансијски извештај о спроведеном пројекту доставља се Министарству здравља до 31. децембра 2021. године.

 

 1. РОК И НАЧИН ОБЈАВЉИВАЊА ПРИХВАЋЕНИХ ПРОЈЕКАТА

 

Министарство здравља Републике Србије ће списак прихваћених пројеката за финансирање истаћи јавно на својој интернет страници www.zdrаvlје.gоv.rs у року до 30 дана по истеку рока за пријаву пројеката.

 

Контакт особе у  Министарству здравља:

 

др Јелена Јанковић

Еmail: јеlеnа.јаnkоvic@zdrаvlје.gоv.rs

др Владимир Чакаревић

Еmail: vladimir.cakarevic@zdravlje.gov.rs

 

тел: 011/2699-505

 

Број: 401-00-3432/2020-07-3

У Београду, 16. јулa 2021. године

 

 

МИНИСТАР

др Златибор Лончар