Специјална болница за болести зависности

На основу чланова 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.гласник РС“ бр. 1/15., 96/19.), члана 37. Закона о раду, и Кадровског плана Установе, расписује се

 

ОГЛАС
за пријем у радни однос

 

  1. два извршилаца на радном месту МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР у специјализованим психијатријским болничким установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и психосоцијалну рехабилитацију - на одређено време, са пуним радним временом, ради замене привремено одсутних радника, до њиховог повратка на рад.

 

Услови:

Средња медицинска школа општег смера, IV степен стручне спреме, 6 месеци радног искуства, положен стручни испит, лиценца/решење о упису у именик КМСЗТС.         Опис послова: утврђен Правилником о организацији и систематизацији послова.


Уз пријаву приложити:

  • Кратку биографију
  • Диплому или потврду (фотокопију) завршене школе која се тражи огласом
  • Уверење (фотокопија) о положеном стручном испиту
  • Лиценца или решење о упису у именик КМСЗТС (фотокопија)

 

У случају избора, кандидат је дужан да донесе оригинал или оверену копију предметних докумената.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања на интернет страници Националне службе за запошљавање. Оглас ће бити објављен и на интернет страници Министарства здравља.  

Пријаве се подносе непосредно у управу или поштом на адресу: Специјална болница за болести зависности, 11040 Београд, улица Теодора Драјзера број 44., са назнаком: „за оглас“. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

 

 

в.д. Директора

Прим. мр сц.мед.  Др Мира Ковачевић