Специјална болница за рехабилитацију “АГЕНС“ Матарушка Бања

На основу члана 7.и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, сагласности Министараства здравља Бр. 112-01-00704/2021-02 од 15.07.2021.год.  и члана 24. Статута, Специјалне болнице за рехабилитацију „Агенс“Матарушка Бања расписује се

 

ЈАВНИ ОГЛАС
за пријем у радни однос

на неодређено време са пуним радним временом

 

  1. Виши физиотерапеут

Број извршилаца: 1 ( један )

Услови: Основне студије првог степена ( основне струковне/академске студије) или основне студије у трајању од најмање 2 године по прописима који су уређивали високо образовање до 10.септембра 2005. год.са положеним  стручним испитом, решење о упису у именик надлежне коморе медицинских радника и лиценца и најмање 6 месеци радног искуства у наведеном звању

  1. Физиотрапеут техничар

Број извршилаца: 1 ( један )

Услови: средње образовање, стручни испит, лиценца, најмање 6 месеци радног искуства у наведеном звању

  1. Медицинска сестра-техничар

Број извршилаца: 2 ( два )

Услови: Средње образовање, положен стручни испит, решење о упису у именик надлежне коморе медицинских радника, лиценца и најмање 6 месеци радног искуства у наведеном звању.

  1. Сервирка

Број извршилаца: 1 ( један )

Услови: Средње образовање, са или без радног искуства

 

Кандидати достављају писану пријаву на оглас уз коју се подносе фотокопије: дипломе о завршеној школи, о положеном стручном испиту, копија решења о упису у именик коморе и лиценце.  Кандидати који испуњавају услове могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о избору. Рок у коме се кандидат обавештава о избору не може бити дужи од 30 дана од дана истека рока за пријаву кандидата. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подацима рукује и податке обрађују запослени у стручној служби.
Пријаве са потребном документацијом достављају се лично или  на адресу: Специјална болница за рехабилитацију “Агенс“Матарушка Бања,улица Жичка б.б.

36201 Матарушка Бања
Рок за пријављивање на оглас је 8 дана од дана објављивања oгласа на огласној табли Националне службе за запошљавање - Филијала Краљево.

 

 

ВД ДИРЕКТОР- др Горан Костић