Специјална болница "Сокобања"

На основу члана 7. и 8. Посебног Колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе ("Сл. Гласник РС" бр. 96/19), члана  22. Статута Специјалне болнице "Сокобања" - Сокобања и Одлуке в.д. директора бр. 01-1721/1 од 30.07.2021. године расписује се

 

ЈАВНИ ОГЛАС
за пријем у радни однос

 

I

            Оглашава се потреба за пријем у радни однос на одређено време, ради повећаног обима посла, са пуним радним временом у Специјалној болници "Сокобања" - Сокобања за обављање послова:

 

  1. физиотерапеутског техничара .......................................... 1 извршиоца.

 

II

            Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:

            -средња спрема (физиотерапеутски техничар), IV степен стручне спреме

            -положен стручни испит за своје звање.

           

III

            Заинтересовани кандидати  уз пријаву подносе следећу документацију:

            -оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој школи

            -оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту

            -оверену фотокопију лиценце издате од надлежне коморе или решење о упису у комору 

            -очитану личну карте

            -кратку биографију.

 

IV

            Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на web сајту Министарства здравља РС.

            Пријаве се подносе на адресу: Специјална болница "Сокобања", 18230 Сокобања, ул. Војводе Мишића бр. 48 или непосредно у Болници.

            Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

V

            Оглас објавити на огласној табли и интернет презентацији болнице, на web сајту Министарства здравља РС и доставити Националној служби за запошљавање-Филијала Зајечар, испостава Сокобања, Одсеку правних послова и архиви Болнице.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОРА,

др Весна Милановић