Специјална болница „Свети Сава“

На основу члана 114. Закона о здравственој заштити („Сл. гласник РС“ бр. 25/19), члана 29. Статута Специјалне болнице за цереброваскуларне болести „Свети Сава“ , број 03/4764-2 од 24.12.2019. године, члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је основач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. Гласник РС“ бр 96/2019  и 58/2020), члана 2.  Правилника о поступку и критеријумима за заснивање радног односа на неодређено време број 03-2601 од 03.06.2021.године,  Кадровског плана Болнице, потребе за попуном упражњеног радног места, медицинска сестра-техничар, са пуним радним временом, два извршиоца,  на одређено време због повећаног обима посла до кога је дошло због отказа уговореног заспосленог, до добијања Сагласноти МЗРС за попуну упражњеног радног места заснивањем радног односа на неодређено време,  а најдуже до 31.12.2021. године, и  потребе за попуном упражњеног радног места, доктор медицине, са пуним радним временом, три извршиоца,  на одређено време ради замене уговореног запосленог до повратка са боловања, (одржавање трудноће/породиљско боловање), Одлуке о потреби расписивања Oгласа за попуну упражњеног радног места, бр. 03/3740 од  02.08.2021. године,  расписује се

 

О Г Л А С

за пријем у радни однос

 

I

1)

            Оглас се расписује за пријем у радни однос, на одређено време, ради замене  запосленог до повратка са боловања, (одржавање трудноће/породиљско боловање запослених), са пуним радним временом и три месеца  пробног рада,  три  извршиоца,  на радном месту,  доктор медицине.

Услови за пријаву кандидата за радно место,  доктор медицине.

- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. и завршена специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

- на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.

- стручни испит за доктора медицине;

- најмање шест месеци радног искуства у струци.

Приликом пријављивања на конкурс кандидат је обавезан да, достави следећа документа:

- пријаву на Оглас са биографијом, адресом, контакт телефоном и

  е-адресом;

- диплома о завршеној  школи; (фотокопија)

- лиценца; (фотокопија)

- очитану личну карту,

- стручни испит; (фотокопија),

- доказ о траженом радном искуству.

Критеријуми за оцењивање и рангирање кандидата:

- просчна оцена на студијама;

- дужина студирања;

- радно искуство у струци;

- оцена на разговору (интервју).

 

2)

Оглас се расписује за пријем у радни однос, на одређено време ради повећаног обима посла на упражњеном радном месту, до добијања Сагласности МЗРС за попуну упражњеног радног места, најдуже до 31.12.2021. године,  са пуним радним временом,  два  извршиоца,  на радном месту,  медицинска сестра-техничар.

 

Услови за пријаву кандидата за радно место,  медицинска сестра-техничар.

- средње образовање

- стручни испит;

- најмање шест месеци радног искуства у струци.

Приликом пријављивања на конкурс кандидат је обавезан да, достави следећа документа:

- пријаву на Оглас са биографијом, адресом, контакт телефоном и

  е-адресом;

- диплома о завршеној  школи; (фотокопија)

- лиценца; (фотокопија)

- очитану личну карту,

- стручни испит; (фотокопија),

- доказ о траженом радном искуству.

Критеријуми за оцењивање и рангирање кандидата:

- просечна оцена у школи;

- радно искуство у струци;

- оцена на разговору.

II

 

Рок за подношење пријаве на оглас,   је 8 дана од дана објављивања огласа на интернет страници Националне службе за запошљавање.

 

Оглас се објављује на интернет страници Министарства здравља/огласи и конкурси здравствених установа, на интернет страници Националне службе за запошљавање и огласној табли Специјалне болнице за цереброваскуларне болести „Свети Сава“.

 

             Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

 

             Пријаве на оглас се достављају на адресу: Специјална болница за цереброваскуларне болести „Свети Сава“, Немањина број 2, 11000 Београд, са назнаком: „пријава на оглас за пријем у радни однос на радно место _______“.

 

 

             Одлука о избору кандидата који ће бити примљени у радни однос биће донета у року од највише 30 дана од дана завршетка конкурса.

 

Сви подносиоци пријава који су испунили услове огласа и били на разговору биће електронском поштом обавештени о одлуци о избору кандидата у року не дужем од 7 радних дана од дана доношења одлуке.

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности ради пријема у радни однос.

 

              Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

              Подацима рукује и податке обрађује Специјалне болнице за цереброваскуларне болести „Свети Сава“.

 

 

В.Д ДИРЕКТОРА

Прим. др сци. мед  Марјана Вукићевић