Дом здравља Босилеград

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединице локалне самоуправе (Сл. гл. РС бр. 96/19 и 58/20 – Анекс I) и Кадровског плана  Дома здравља Босилеград за 2020. годину, број 112-01-31/2020-02 од 24.12.2020. године, директор Дома здравља Босилеград, доноси

 

ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

Оглашава се потреба за пријем у радни однос са 100% радног времена  на неодређено време  у Дому здравља Босилеград за следеће радно место:

            -доктор стоматологије изабрани лекар – 1 извршилац,

                                             

 

I

 

            Доктор стоматологије изабрани лекар за рад у Дому здравља Босилеград, на неодређено време са 100 % радног времена, број  извршиоца – 1


УСЛОВИ ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА: Поред општих услова одређених Законом о раду, Кандидат треба да испуњава и посебне услове:

  • Завршен стоматолошки факултет, VII/ 1 степен стручне спреме (доктор стоматологије):
  • Положен стручни испит,
  • Да има линценцу за рад


Уз пријаву се подносе оверене копије следећих документа:

  • Диплома о завршеном стоматолошком факултету,
  • Уверење о положеном стручном испиту,
  • Дозвола за рад - Лиценца издату од надлежне коморе или Решење о упису у именик Коморе,
  • Уверење о држављанству РС,
  • Извод из матичне књиге рођених,
  • Извод из матичне књиге венчаних уколико је дошло до промене личног имена,
  • Кратка биографија (Curriculum Vitae, CV), са адресом, контакт телефоном и интернет адресом.

 

II

            Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

III

Рок  за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа у публикацији "Послови" Националне службе за запошљавање. Оглас ће бити објављен и на званичном сајту Министарства здравља Републике Србије, веб страници Дома здравља Босилеград,  као и на огласној табли Дома здравља Босилеград.

Кандидати који испуњавају услове могу бити позвани на разговор, ради пружања додатних података, који могу бити важни за одлуку о пријему.

 

IV

Одлука о избору кандидата биће донета у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и биће  објављена на огласној табли  Дома здравља Босилеград, улица Породин број 11, Босилеград.  

 

V

По завршеном огласу, предата документа могу бити враћена кандидатима на лични захтев.

Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидати су дужни да доставе лакарско уверење о здравственој способности за послове које ће обављати.

VI

Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу: Дом здравља Босилеград Породин 11, 17540 Босилеград, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос на неодређено време за послове – доктор стоматологије изабрани лекар“.

VII

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

 

 

ДИРЕКТОР

Др ГОРАН ВАСИЛОВ

специјалиста ургентне медицинe