Дом здравља Ћићевац

              На основу члана 7-8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач  Република Србија, аутономна покрајина  и јединица локалне самуправе ( Службени гласник Републике Србије број 96/2019),а у складу са Кадровским планом за Дом здравља Ћићевац за 2018. годину број112-01-200/2018-02 од 20.08.2018. године и Одлуке бр. 736 од  30.07.2021. год., директор Дома здравља Ћићевац расписује

 

О Г Л А С
за  пријем у радни однос на одре
ђено време , са пуним радним временом,

ради замене  одсутног запосленог  до повратка са боловања

 

 

  1. Стоматолошка сестра техничар – за рад у Одељењу стоматолошке здравствене заштите , Службе за здравствену заштиту одраслих становника са хитном мед.помоћи и кућним лечењем  и стоматолошком  делатношћу Дома здравља Ћићевац

              – 1 ( један ) извршилац

 

              Опис послова:

-        асистира доктору стоматологије током спровођења стоматолошке здравствене заштите;

-        води прописану медицинску документацију;

-        припрема стоматолошку ординацију за рад;

-        врши дезинфекцију и стерилизацију материјала и инструмената;

-        правилно одлаже медицински отпад;

 

Услови:  Средње образовање, Медицинска школа-стоматолошког смера или медицинска сестра и обученост за послове зубног асистента; стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног искустава у звању стоматолошке сестре;

 

Заинтересовани кандидати за послове уз пријаву као доказ подносе:

- оверену фотокопију дипломе о завршеној Средњој медицнској школи траженог смера,

-оверене копије сведочанства од првог до четвртог разреда Средње медиицнске школе;

-оверену фотокопију потврде о положеном стручном испиту;

-потврду - уверење од Националне службе за запошљавање;

-оверену фотокопију дозволе за рад – лиценце издате од надлежне коморе  ( ако је кандидат из радног односа) или решење о упису у комору ( ако кандидат није у радним односу).

- кратку биографију.      

 

                  Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у „Пословима „  Националне службе за запошљавање.
                   Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се прима.

 

               Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује правна служба Дома здравља Ћићевац.

 

               Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 30 дана од дана  истека рока за подношење пријава и иста ће бити обвајљена на сајту Дома здравља Ћићевац. Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

                  Неблаговремене и непотпуне пријаве  које нису у складу са условима овог огласа неће се разматрати.  

 

 

 

Пријаве слати на адресу: Дом здравља Ћићевац
ул. Светог Саве  бр. 19 а
37210  Ћићевац
или лично доставити у писарници Дома здравља Ћићевац на истој адреси 

ДИРЕКТОР ДОМА ЗДРАВЉА ЋИЋЕВАЦ

ДР ЗОРАН МИЛИВОЈЕВИЋ,СПЕЦ.МЕД.РАДА