РЕШЕЊЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ ПРОГРАМА 1809 „ПРЕВЕНЦИЈА И КОНТРОЛА ВОДЕЋИХ ХРОНИЧНИХ НЕЗАРАЗНИХ ОБОЉЕЊА“ ПРОЈЕКАТ 0002- „ПОДРШКА АКТИВНОСТИМА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У ОБЛАСТИ OНКОЛОШКЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ“ У 2021. ГОДИНИ

На основу члана 23. став 2. Закона о државној упрaви (,,Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 47/18 и 30/18-др. зaкoн), а у вези са чланом 17. Закона о здравственој заштити  (,,Службени гласник РС”, број 25/19), чланом 8. Закона о буџету Републике Србије за 2021. годину, (,,Службени гласник РС”, број 149/20) и чланом 17. Закона о Влади (,,Службени гласник РС”, број 55/05, 71/05, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12, 72/12- УС, 74/12- УС - исправка, 7/14- УС, 44/14 и 30/18-др. зaкoн) Министар здравља доноси

 

РЕШЕЊЕ

 

О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ ПРОГРАМА 1809 „ПРЕВЕНЦИЈА И КОНТРОЛА ВОДЕЋИХ ХРОНИЧНИХ НЕЗАРАЗНИХ ОБОЉЕЊА“ ПРОЈЕКАТ 0002- „ПОДРШКА АКТИВНОСТИМА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У ОБЛАСТИ OНКОЛОШКЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ“ У 2021. ГОДИНИ

 

Члан 1.

 

            Овим Решењем уређују се критеријуми за расподелу средстава опредељених Законом о буџету Републике Србије за 2021. годину, (,,Службени гласник РС”, број 149/20) на разделу Министарства здравља, за финансирање Програм 1809 „Превенција и контрола водећих хроничних незаразних обољења“ пројекат 0002- Подршка активностима здравствених установа у области oнколошке здравствене заштите“, одобрена у износу од 4.901.368,08 динара.

                       

Члан 2.

           

            Правни основ за ове намене дефинисан је у члану  17. тачка 2. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС”,број 25/19), који се односи  на промоцију здравља у складу са програмима здравствене заштите и обезбеђивање услова за спровођење посебних програма за очување и унапређење здравља и у члану 53. Закона о здравственом осигурању („Службени гласник РС”, број 25/19) који се односи на програме превенције и раног откривања болести од већег социјално-медицинског значаја.

 

Члан 3.

 

            Приоритети за одобравање средстава утврђују се на годишњем нивоу, једнократно, на основу поднетих захтева здравствених установа и на основу оцене и мишљења Министарства здравља о значају програмских активности, којима се баве здравствене установе.

 

Члан 4.

 

            Општи критеријуми и мерила на основу којих се врши расподела средстава из члана 3. ове одлуке су дефинисани у Јавном позиву, те је неопходно да предложени пројекти доприносе:

 

  1. јачању капацитета здравствених установа за спровођење раног откривања малигних болести, лечења  и рехабилитације онколошких пацијената;
  2. успостављању контроле квалитета услуга у спровођењу скрининга;
  3. унапређењу квалитета живота оболелих од малигних болести и њихових породица;
  4. стручном усавршавању лекара специјалиста у земљи и иностранству, у циљу овладавања новим

      здравственим технологијама које се користе у процесу дијагностике и лечења малигних болести

 

Члан 6.

 

            Реализација пројеката вршиће се на основу уговора закључених између носиоца и Министарства здравља, којим ће се дефинисати обавезе уговорних страна и услови плаћања, сходно потребама исказаним  у пројекту.

 

             По потписивању уговора средства ће бити уплаћена носиоцима пројеката, а након завршетка пројекта, сваки носилац у склопу завршног извештаја, доставља  Министарству здравља детаљан наративни и финансијски извештај уз који се прилаже комплетна финансијска документација (рачуни, фактуре и др).

 

Члан 7.

 

            На основу утврђених приоритета и критеријума, предлози пројеката приспели по објављеном Јавном позиву за пријаву пројеката за реализацију Програм 1809 „Превенција и контрола водећих хроничних незаразних обољења“ пројекат 0002- Подршка активностима здравствених установа у области oнколошке здравствене заштите“, који је објављен на службеној интернет страници Министарства здравља, а који ће бити финансирани у 2021. години су:

 

ПРЕГЛЕД   РАСПОДЕЛЕ СРЕДСТАВА

 

Бр

Здравствена установа

Назив пројекта

Одобрен

износ/дин.

1.

КБЦ „др Дрaгишa Mишoвић-Дeдињe“

Усaвршaвaњe лeкaрa спeциjaлистa из oблaсти oнкoлoшкe урoгинeкoлoгиje и eкстeнзивнe пeлвичнe хирургиje

3.000.000,00

2.

Институт зa oнкoлoгиjу и рaдиoлoгиjу Србиje

Знaњeм прoтив рaкa 2021. - Рaзвoj и прoмoциja aпликaциje „OНКO“

1.901.368,08

 

 

УКУПНО :

4.901.368,08

(словима : чeтири милиона деветстотинаjeднa хиљада тристaшeздeсeтoсaм динара 8/100)

 

Члан 8.

 

Решење ступа на снагу даном доношења.

 

 

МИНИСТАР

др Златибор Лончар