Oпшта болница Ваљево

     На основу  члана 7. Посебног  колективног  уговора  за  здравствене  установе  чији  је  оснивач РС,  аутономна  покрајина   и  јединица   локалне  самоуправе  ( ,,Сл.гласник  РС ,, бр.96/2019  и  58/2020-Анекс )   ,одлуке   в.д. директора   о  расписивању   јавног  огласа ,  бр.ОБВ -01-6584  од   05.08.2021.године, а  по  основу  сагласности Комисије  за  давање  сагласности  за  ново  запошљавање  и  додатно  радно  ангажовање  код  корисника  јавних  средстава, Закључак  51 број :112-3854/2021  од  27.04.2021.године

Општа  болница  Ваљево  расписује

ЈАВНИ   ОГЛАС

      за  пријем   у   радни  однос   на  неодређено  време , са  пробним  радом  у  трајању  од  три  месеца  , за  радно  местo:

- доктор  медицине , за  потребе Службе  за  унутрашње  болести   1  извршилац

 

Услови  за  пријаву  кандидата  на  оглас :

* Високо образовање:

-на  интегрисаним  академским  студијама , по  пропису  који   уређује  високо  образовање, почев  од   10.септембра  2005.године

- на  основним   студијама  у  трајању  од  најмање  пет  година,   по  пропису  који   је  уређивао  високо  образовање   до  10.септембра  2005.године

-  положен  стручни  испит

Приликом  пријављивања  на  оглас  потребно  је  доставити  следећа  документа:

-  пријава  на  оглас  са  кратком  биографијом   и   контакт  подацима

- оверена  фотокопија   дипломе   о  стеченом   образовању  одговарајућег  профила

- оверена   фотокопија   уверења  о  положеном  стручном   испиту

 - извод  из  матичне  књиге  венчаних  /ако  је  дошло  до  промене  презимена /

 

     Рок  за пријављивање на  оглас  је  осам  дана  од  дана објављивања  огласа  у  публикацији  ,,Послови,,  код   Националне  службе  за  запошљавање.

   Неблаговремене    и   непотпуне  пријаве  неће  бити  узете   у   разматрање.

Пријаве   са документацијом   доставити   на   адресу:

Општа   болница   Ваљево

Ул.Синђелићева  бр.62, 14 000 Ваљево

Одељење  за  правне, кадровске  и  административне  послове  /писарница/

Са назнаком: ,,Пријава  на  оглас   за  пријем   у   радни   однос   за   послове........................

(навести  тачан   профил   за  који  кандидат  подноси  пријаву)