Здравствени центар Ужице

  На основу Одлуке   директора Здравственог центра Ужице 0107- 8806  од                  13.08.2021.год  , Здравствени центар расписује   

ОГЛАС

О пријему у радни однос на одређено време на 6 месеци због повећаног обима посла

 

 ОЈ Дом здравља Косјерић

 

  1. Медицинска сестра техничар у амбуланти  .............................................................. 1 извршилац

Услови за заснивање радног односа

  • За радно место медицинска сестра техничар у амбуланти -IV степен стручне спреме,завршена средња медицинска школа,смер медицинска сестра,положен стручни испит и важећа лиценца

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља РС

Заинтересовани кандидати подносе следећа документа:

  • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
  • Оверену фотокопију дипломе о завршеној одговарајућој школи
  • Оверена фотокопија о положеном стручном испиту
  • Оверена фотокопија важеће лиценце
  • Кратку биографију                 

Пријаве са потребном документацијом и прецизно назначено на које радно место се конкурише, подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.