Општа болница «Ђорђе Јоановић» Зрењанин

На основу члана 24. Закона о раду (»Службени  гласник РС» бр.24/05, 61/05,  54/09, 32/13 и 75/14, 13/2017 –одлука УС и 113/2017), члана 7.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе («Службени гласник  РС» бр. 96/2019 и 58/2020),  члана 9. Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга, у складу са важећим Кадровским планом Министарства здравља број:112-01-114/2021-02  од 16.06.2021. године, на основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава  51 број: 112-6156/2021 од  29.06.2021. године, а који смо примили 12.08.2021. године, дел.број: 01-2561/1  и  Одлуке директора Опште болнице »Ђорђе Јоановић» Зрењанин број  01- 2676  од  12.08.2021. годинe расписује се:

 

 

О  Г  Л  А  С

За пријем у радни однос на  НЕОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом

 

Расписује се јавни оглас за пријем запосленог у радни однос на неодређено време са пуним радним временом  у  Општу болницу  «Ђорђе Јоановић»  Зрењанин, за радно место

 

 1. Доктор медицине специјалиста у операционим салама ................................. 1 извршилац

- Специјалиста васкуларне хирургије 

 1. Доктор медицине .....................................................................................................1 извршилац

- за рад на одељењу Анестезија са реаниматологијом

 1. Медицинска сестра – техничар на осталим болничким одељењима ............2 извршиоца
 2. Спремач/Спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге.. 1 извршилац

 

*** Кандидати за радно место под редним бројем 1  морају поседовати  VII степен стручне  спреме и  положен специјалистички испит из  васкуларне хирургије.

       Заинтересовани кандидати треба да приложе:

 • молбу
 • CV
 • оверенуфотокопију дипломе о положеном специјалистичком испиту из васкуларне хирургије
 • оверену фотокопију Лиценцеиздате од надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или Решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу).
 • лекарско уверење о општој здравственој способности
 • уредан санитарни налаз што доказује фотокопија санитарне књижице
 • доказ о имунизацији ММРвакцином или потврду о серолошкој анализи на морбиле (IGG антитела)
 • доказ о имунизацији Хепатитис Б

 

*** Кандидати за радно место  под редним бројем 2 ,  морају имати   VII степен стручне  спреме, завршен  Медицински факултет  и положен стручни испит.

       Заинтересовани кандидати треба да приложе:

 • молбу
 • CV
 • оверенуфотокопију дипломе 
 • оверену фотокопију  уверења о положеном стручном испиту
 • оверену фотокопију Лиценцеиздате од надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или Решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу).
 • лекарско уверење о општој здравственој способности
 • уредан санитарни налаз што доказује фотокопија санитарне књижице
 • доказ о имунизацији ММРвакцином или потврду о серолошкој анализи на морбиле (IGG антитела)
 • доказ о имунизацији Хепатитис Б

 

*** Кандидати за радно место под редним бројем 3 морају поседовати IV степен стручне  спреме, завршену средњу медицинску школу – општи смер и положен стручни испит.

       Заинтересовани кандидати треба да приложе:

 • молбу
 • CV
 • оверенуфотокопију дипломе 
 • оверену фотокопију  уверења о положеном стручном испиту
 • оверену фотокопију Лиценцеиздате од надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или Решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу).
 • лекарско уверење о општој здравственој способности
 • уредан санитарни налаз што доказује фотокопија санитарне књижице
 • доказ о имунизацији ММРвакцином или потврду о серолошкој анализи на морбиле (IGG антитела)
 • доказ о имунизацији Хепатитис Б

***Кандидати за радно место под редним бројем 4  морају имати завршену основну школу.

       Заинтересовани кандидати треба да приложе:

 • молбу
 • CV
 • оверенуфотокопију  сведочанства о завршеној основној школи
 • лекарско уверење о општој здравственој способности
 • уредан санитарни налаз што доказује фотокопија санитарне књижице
 • доказ о имунизацији ММРвакцином или потврду о серолошкој анализи на морбиле (IGG антитела)
 • доказ о имунизацији Хепатитис Б

Рок за подношење пријава је  10  дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање Зрењанин и на сајту Министарства здравља Републике Србије. Пријаве се подносе поштом или лично, на адресу Опште болнице «Ђорђе Јоановић» Зрењанин, ул. др Васе Савића 5,

са назнаком «ОГЛАС»

Документација се предаје у затвореним ковертама

Назначити у молби датум почетка огласа

Оглас важи од 13.08.2021. године до  22.08.2021.године

Неблаговремене и непотпуне молбе неће се узимати у разматрање.