Дом здравља Панчево

На основу Закључка 51 број:  112-3854/2021 од 27. априла 2021.године, Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, а у вези са чланом 7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ( „Службени гласник РС“број 96/2019 ), вд директора Дома здравља Панчево дана 13.08.2021.године расписује

О  Г  Л  А  С

за пријем у радни однос

 

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР У АМБУЛАНТИ – 1 извршиоц на неодређено време са пуним радним временом, у Служби за здравствену заштиту одраслих

 

 ОПИС ПОСЛОВА:  у тиму са докторима медицине и другима или самостално, спроводи превентивне и куративне мере,  по налогу доктора медицине или доктора медицине специјалисте у установи и на терену;

припрeмa бoлeсникa зa дијагностичко терапијске прoцeдурe и припрeмa oрдинaциjу, oпрeму и урeђaje зa рaд;

учeствуje у диjaгнoстици (EКГ, oдрeђивaњe шећера у крви и др.) и врши  антропометријска мерења;

врши дезинфекцију и стeрилизaциjу мaтeриjaлa и инструмeнaтa;правилно одлаже медицински отпад

   У С Л О В И:  средња медицинска школа, стручни испит,  лиценца за рад, познавање рада на рачунару у програмима Wорд, Exeл и интернет сервиса

Рок за подношење пријаве на оглас је 8 дана од дана објављивања на огласној табли Дома здравља Панчево и на сајту Министарства здравља Републике Србије.

Пријаве са овереним доказима о испуњавању услова подносе се на адресу ДОМ ЗДРАВЉА ПАНЧЕВО, МИЛОША ОБРЕНОВИЋА БРОЈ 2, СА НАЗНАКОМ ЗА ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС, ИЛИ ДИРЕКТНО НА ПИСАРНИЦИ ДОМА ЗДРАВЉА ПАНЧЕВО.

НЕБЛАГОВРЕМЕНЕ И НЕПОТПУНЕ ПРИЈАВЕ НЕЋЕ СЕ РАЗМАТРАТИ.