УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР НИШ

На основу члана 24. Закона о раду (,,Сл.гласник РС,, бр.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017- одлука УС, 113/2017 и 95/2018-аутентично тумачење),  члана 7. став 1 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" бр. 96/19 и 58/2020-анекс 1), Кадровског плана за Универзитетски клинички центар Ниш за 2021.годину бр:112-01-114/2021-02 од 29.07.2021.године, члана 24. Статута Клиничког центра Ниш и Одлуке в.д.директора Универзитетског клиничког центра Ниш број: 25396 од 11.08.2021.године,  расписује

 

 

О  Г  Л  А  С

 

           за пријем 33 здравствена радника у радни однос на одређено време са пуним радним временом, а најдуже до 24 месеца

 

I

Утврђује се потреба за пријем 33 здравствена радника у радни однос на одређено време са пуним радним временом, а најдуже до 24 месеца  и то:

       а)    11  виших медицинских сестара-општег смера

б)    10  медицинских сестара-техничара општег смера

       в)      4  медицинске сестре за здравствену заштиту деце-педијатријске сестре

      г)      3  виша радиолошка техничара

       д)      2  лабораторијска техничара

       ђ)      2  гинеколошко-акушерске сестре

е)       1 фармацеутског техничара

 

II

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I су услови који су прописани Законом о раду за заснивање радног односа ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/18-аутентично тумачење),  Правилником о организацији и систематизацији послова Клиничког центра Ниш бр. 12355 од 18.04.2018. године и Каталогом радних места Клиничког центра Ниш бр. 12355/1 од 18.04.2018. године.

Услови за заснивање радног односа за послове I а:

  • Завршена вишамедицинска школа – општи смер, положен стручни испит.

Услови за заснивање радног односа за послове I б:

  • Завршена средња медицинска школа- општи смер, положен стручни испит.

      Услови за заснивање радног односа за послове I в:

  • Завршена средњамедицинска школа – одсек за медицинске сестре за здравствену заштиту деце-педијатријске сестре, положен стручни испит.

Услови за заснивање радног односа за послове I г:

  • Завршена вишамедицинска школа – одсек за радиолошке техничаре, положен стручни испит.

      Услови за заснивање радног односа за послове I д:

  • Завршена средњамедицинска школа – одсек за лабораторијске техничаре, положен стручни испит.

      Услови за заснивање радног односа за послове I ђ:

  • Завршена средњамедицинска школа – одсек за гинеколошко-акушерске сестре, положен стручни испит.

      Услови за заснивање радног односа за послове I е:

  • Завршена средњамедицинска школа – одсек за фармацеутског техничара, положен стручни испит.

III

Уз пријаву на оглас са тачном назнаком за које послове се пријављују, кратком биографијом (CV) са контакт подацима (адреса, број телефона и e-mail) кандидати подносе оверене копије следеће документације:

 

Сведочанства за сваки разред средње медицинске школе (уколико се кандидат пријављује за послове за које је предвиђена средња медицинска школа),

Диплома више или средње школе о стеченом образовању одговарајућег смера;

Уверење о положеном стручном испиту;

Дозвола за рад - лиценца издатa од надлежне коморе (ако је кандидат у радном односу) или решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу);

Очитана лична карта;

Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);

 

Решењем в.д.директора Универзитетског клиничког центра Ниш, формираће се Комисија која ће на основу увида у приспелу докуметацију пријављених кандидата одабрати кандидате који испуњавају услове огласа и који ће ући у ужи избор кандидата за пријем у радни однос.

Одабрани кандидати могу бити позвани на разговор са Комисијом а у циљу давања предлога о избору кандидата.

 

Коначну одлуку о избору кандидата за пријем 33 здравствена радника у радни однос на одређено време са пуним радним временом, а најдуже до 24 месеца донеће в.д. директор Универзитетског клиничког центра Ниш, на основу извештаја Комисије.

 

IV

Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

V

Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа на порталу Националне службе за запошљавање. Оглас ће бити објављен и на интернет страници Универзитетског клиничког центра Ниш.

 

VI

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

 

VII

Приложена документација за оглас неће се враћати кандидатима.

 

VIII

      Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа, већ ће резултати бити објављени на интернет презентацији Универзитетског клиничког центра Ниш (www.kcnis.rs).

 

IX

     Пријаве се подносе лично на писарници Универзитетског клиничког центра Ниш или путем препоручене поште на адресу:

 

                                    УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР НИШ

Булевар др Зорана Ђинђића бр. 48

СА НАПОМЕНОМ “ЗА ОГЛАС” И НАПОМЕНОМ ЗА КОЈЕ СЕ РАДНО МЕСТО КОНКУРИШЕ