ОПШТА БОЛНИЦА КИКИНДА

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („.Сл.гласник РС“ бр.96/2019) а у складу са Кадровским планом за Општу болницу Кикинда за 2018. годину, Министарства здравља Републике Србије бр. 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018..године и Одлуке в.д. директора Опште болнице Кикинда бр. 01-14 /49  од  13.08.2021.године, расписује се :

 

О  Г  Л  А  С

за пријем у радни однос на одређено време

 

 

  1. Домар/мајстор одржавања – котлар - 1 извршилац, на одређено време, са пуним радним временом, у трајању до 3 месеца,  за рад у Одељењу за техничко одржавање објеката, опреме, грејање и информатику због повећаног обима послова

 

Услови за обављање послова под редним бројем 1- завршена средња школа и положен стручни испит за рад са судовима под притиском  (за руковање постројењем у котларници) 

Опис послова под редним бројем 1: обавља прегледе објекта, врши контролу исправности инсталација, противпожарних система, уређаја, опреме, апарата и средстава;обавља механичарске / / водоинсталатерске / браварске / столарске / лимарске / молерске / и сл. послове, послове ложача, као и друге радове одржавања и поправки; припрема објекте, опрему и инсталације за рад;обавештава надлежне службе о уоченим неправилностима у објекту или већим кваровима на системима и инсталацијама;пушта опрему или постројења у оперативни рад и зауставља на крају оперативног рада или у случају поремећаја или квара;прати параметре рада и подешава опрему и постројење;рукује постројењима у котларници;обавља редовне прегледе објеката, опреме, постројења и инсталација, према плану одржавања; води евиденцију о кваровима и извршеним поправкама.

Заинтересовани кандидати уз пријаву за послове под редним бројем 1  подносе:

  • Оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој школи;
  • Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту за рад са судовима под притиском  (за руковање постројењем у котларници) 
  • Кратку биографију са адресом и контакт телефоном

Пријавом на овај оглас кандидати дају своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се неће користити у друге сврхе.

Кандидат који буде изабран за послове под редним бројем  1 пре закључивања уговора о раду дужан је да достави:

  • Лекарско уверење о здравственој способности за послове за које заснива радни однос – уверење не сме бити старије од 6 месеци
  • Потврду о имунизацији

            Оглас објавити на огласној  табли Опште болнице Кикинда и  Националне службе за запошљавање и на сајту Министарства здравља Републике Србије.

Рок за подношење пријаве на оглас је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља Републике Србије.

Пријаву са документацијом доставити на адресу: Општа болница Кикинда (Кадровска служба) – Ђуре Јакшића 110, 23300 Кикинда с назнаком „ за Оглас“.