Здравствени центар Ужице

На основу Одлуке   директора Здравственог центра Ужице 0107- 8808  од 13.08.2021 .год  , Здравствени центар расписује  

 

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на одређено време на 6 месеци због повећаног обима посла

                          

                  

              ОЈ Општа болница Ужице

  1. Домар /мајстор одржавања .................................................................................... 1 извршилац
  2. Радник обезбеђења без оружја-чувар .................................................................. 1 извршилац

                         

               ОЈ Општа болница Прибој

  1. Перач лабораторијског посуђа  .............................................................................. 1 извршилац

 

               ОЈ Дом здравља Прибој

  1. Возач у хитној медицинској помоћи ...................................................................... 1 извршилац

 

                         

Услови за заснивање радног односа

  • За радно место радник обезбеђења без оружја-чувар -IV степен стучне спреме,завршена средња школа,без обзира на радно искуство
  • За радно место возач у хитној медицинској помоћи-III или IV степен стучне спреме,завршена средња школа,смер саобраћајни, возачка дозвола Б категорије,без обзира на радно искуство
  • За радно место домар/мајстор одржавања и перач лабораторијског посуђа- II степен стучне спреме,завршена основна школа,без обзира на радно искуство

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља РС

Заинтересовани кандидати подносе следећа документа:

  • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
  • Оверену фотокопију дипломе о завршеној одговарајућој школи
  • Кратку биографију

 

Пријаве са потребном документацијом и прецизно назначено на које радно место се конкурише, подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

 

 

Здравствени центар Ужице

Д И Р Е К Т О Р

Прим др Милош Божовић