Дом здравља Блаце

На основу члана 192. став 1. тачка 1. Закона о раду („Сл.гл.РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), члана  7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 96/19), Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број 112-7170/2021 од 29.07.20210. године, акта Министарства здравља број 112-01-306/2021-02 од 29.07.2021. године и 112-01-00772/2021-02 од 02.08.2021. годинеа у складу са Кадровским планом за Дом здравља Блаце за 2019. годину, бр. 112-01-607/2019-02 од 02.12.2019. године, који је на снази, и члана 21. Статута Дом здравља Блаце  расписује,

 

О Г Л А С  

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

                                                               

 

ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР – ОДЕЉЕЊЕ ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ДИЈАГНОСТИКЕ (1. извршилац)

 

На неодређено време са пуним радним временом

 

             Опис послова:  Обавља послове лабораторијског техничара предвиђене Законом о здравственом осигурању и осталим подзаконским актима РФЗО, као и остале послове утврђене нормативима медицинског рада РФЗО.

  1. Поред општих услова прописаних законом, кандидат мора да испуњава и следеће посебне услове: 

                стручна спрема/образовање

           -средња медицинска школа у трајању од четири године лабораторијског смера

               - додатна знања/испити/радно искуство

           -  стручни испит;

           -  лиценца или Решење о упису у именик Коморе медицинских сестара и техничара Србије.

  1. Уз пријаву са кратком биографијом кандидат треба да поднесе доказе о испуњавању услова огласа и то: оверену фотокопију дипломе о врсти и степену стручне спреме, оверену фотокопију уверења (потврде) о положеном стручном испиту, оверену фотокопију лиценце или Решење о упису у именик Коморе медицинских сестара и техничара Србије потврду о радном искуству и неоверену фотокопију личне карте.
  2. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Националне службе за запошљавање. Пријаве доставити лично радним даном од 7,00-14,00 часова у Одсеку за опште, правне и кадровске послове Дома здравља Блаце    или преко поште, на адресу: Дом здравља Блаце, 18420 Блаце, ул. Браће Вуксановић 55. са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место «Лабораторијски техничар» у Одељењу лабораторијске дијагностике.
  3. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
  4. Текст огласа објавити на сајту Националне службе за запошљавање, на vew сајту Министарства здравља Републике Србије и на огласној табли и интернет презентацији Дома здравља Блаце.

 

 

Директор,

др Радољуб Дуњић

спец. интерне медицине