Здравствена установа Дом здравља „Бачки Петровац“

На основу члана 7 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" бр. 106/18), члана 23. Статута Здравствене установе Дом здравља “Бачки Петровац” , на основу Кадровског плана број  112-01-114/2021-02 од дана 20.04.2021. године директор Дома здравља   р а с п и с у ј е

 

ЈАВНИ ОГЛАС

 

за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом:

 

ВОЗАЧ У САНИТЕТСКОМ ПРЕВОЗУ - један извршилац

 

Кратак опис послова за радно место возач у санитетском возилу:

             - превоз болесника по налогу лекара

             - превоз непокретних и тешко покретних пацијената

             - управљање и одржавање санитетских возила

             - вршење ситних поправки и замена ситних делова на санитетским колима

             - вођење прописане документације о употреби возила

 

Кандидат поред општих услова треба да испуњава и следеће посебне услове:

- завршена средња школа

- возачка дозвола Б категорије

- радно искуство најмање 6 месеци на истим или сличним пословима

 

Рок за пријављивање на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање у Бачком Петровцу и на сајту Министарства здравља Републике Србије.

 

Уз пријаву кандидат треба да приложи:

 -    кратку биографију

  • фотокопију уверења о стеченом образовању
  • доказ о поседовању возачке дозволе
  • доказ о радном искуству
  • лична карта
  • извод из матичне књиге рођених

 

Пријава се подноси на адресу: Дом здравља “Бачки Петровац” Бачки Петровац,          ул. М. Тита 6. или лично.

Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа. Приложена конкурсна документација неће се враћати кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Ближе информације се могу добити на тел. 021/781-771.

 

 

Директор Дома здравља

мр сци.мед. др Ана Болдоцки Илић