Здравствени центар Сурдулица

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР СУРДУЛИЦА

OJ ОПШТА БОЛНИЦА СУРДУЛИЦА  

 

Расписује:

О  Г  Л  А  С

         

За пријем у радни однос на неодређено време  Магистра фармације за потребе Здравственог центра Сурдулица  ОЈ Општа болница Сурдулица – Болничка апотека  -  1 извршилац.

 

          Услови: Завршен фармацеутски  факултет, VII ссс, положен стручни испит, лиценца,

 

          Уз пријаву на оглас доставити:

 -оверена фотокопија  дипломе о завршеном фармацеутском факултету,

          - оверена фотокопија уверењa о положеном стручном испиту за Магистра фармације,

          - лиценца,

   - извод из матичне књиге рођених или извод из матичне књиге венчаних за особе које су       мењале презиме,

          - лекарско уверење,

- извод из евиденције незапошљених за незапослене.

 

         

          Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у средствима јавног информисања.

Избор између кандидата који испуњавају услове огласа извршиће се на основу члана 9. тачка 3. и 4.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија.

 

          Непотпуне и неблаговремене пријаве  неће се разматрати.

          Пријаве слати на адресу :

 

          Здравствени центра Сурдулица ,

          ул. Српских владара бр:   111

          17 530 Сурдулица

 

 

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР СУРДУЛИЦА

ДИРЕКТОР

Др Драган Китанови