Општa болницa Лесковац

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" број 96/2019 и 50/2020), Кадровског плана за Општу болницу Лесковац за 2020. годину број 112-01-31/2020-02 од 24.12.2020. године и одлуке директора Опште болнице Лесковац број 7638 од 19.08.2021. године, расписује се

 

Ј А В Н И  О Г Л А С

 

1.

за пријем у радни однос на  ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом, ради замене одсутних запослених, за обављање послова:

 

ВИША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

 

 1. Виша медицинска сестра/техничар на осталим болничким одељењима Одсека за кардиоваскуларне болести Одељења за кардиоваскуларне болести Службе за интерну медицину са дерматовенерологијом – 1 извршилац;

 

            МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

 

 1. Медицинска сестра/техничар на осталим болничким одељењима Одсека за кардиоваскуларне болести Одељења за кардиоваскуларне болести Службе за интерну медицину са дерматовенерологијом – 1 извршилац;
 2. Медицинска сестра/техничар на осталим болничким одељењима Одсека за ортопедију Службе за ортопедију и трауматологију – 1 извршилац;
 3. Медицинска сестра/техничар на неонатологији Одсека за полуинтензивну негу Одељења за неонатологију Службе за гинекологију и акушерство – 1 извршилац;

 

2.

Поред општих услова прописаних законом, кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове:

 • за вишу медицинску сестру/техничара на осталим болничким одељењима – да имају завршену вишу медицинску школу општег смера и положен стручни испит и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;
 • за медицинску сестру/техничара да имају завршену средњу медицинску школу општег смера и положен стручни испит и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;
 • за медицинску сестру/техничара на неонатологији – да имају завршену средњу медицинску школу гинеколошко-акушерског или општег смера и положен стручни испит и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву.

 

3.

            Као доказ о испуњености услова за пријем у радни однос кандидати су дужни да доставе:

 1. Пријаву на оглас потписану од стране кандидата, са контакт телефоном, адресом становања и е-mail адресом;
 2. Кратку биографију кандидата (CV);
 3. Фотокопију дипломе о завршеној школи;
 4. Фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
 5. Фотокопију личне карте.

 

4.

Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља Републике Србије.

            Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се поштом на адресу: Општа болница Лесковац, Лесковац, Светозара Марковића 110, или се непосредно предају у Одељењу за правне послове Опште болнице Лесковац (сутерен Болнице), са назнаком «за оглас за пријем у радни однос».

            Уколико кандидати учествују на огласу за више радних места, дужни су да доставе фотокопије документације за свако радно место посебно.

            Неблаговремене или непотпуне пријаве неће бити разматране.

 

5.

            Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користи у друге сврхе.

            Кандидати који испуњавају услове могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који су од значаја за доношење одлуке о пријему.

            Одлука о избору кандидата биће објављена на интернет страници Опште болнице Лесковац и  неће се достављати учесницима јавног огласа.

            Изабрани кандидати су дужни да пре закључења уговора о раду доставе оверену фотокопију дипломе о завршеној школи и доказ о здравственој способности за обављање послова за које се примају у радни однос.

            Фотокопије докумената достављених уз пријаву на оглас не враћају се кандидатима.

 

 

ДИРЕКТОР

ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЛЕСКОВАЦ

др Небојша Димитријевић