ЗАВОД ЗА ПСИХОФИЗИОЛОШКЕ ПОРЕМЕЋАЈЕ И ГОВОРНУ ПАТОЛОГИЈУ „ПРОФ.ДР ЦВЕТКО БРАЈОВИЋ“

На основу члана  7. 8. и 9.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је  оснивач Република Србија , аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе  ( „Сл. гласник РС“ број  96/2019)  ) одлуке в.д. директора Завода  за психофизиолошке поремећаје и говорну патологију “проф.др Цветко Брајовић“ а у складу са Кадровским планом Завода за психофизиолошке поремећаје и говорну патологију „проф.др Цветко Брајовић“ за 2019. годину број 112-01-607/2019-02 од 23.10. 2019. године и   Закључком Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава  51 број: 112-5052/2021 од 28.маја 2021.године

Завод за психофизиолошке поремећаје и говорну патологију „Проф.др Цветко Брајовић“

 

Расписује :

 

О  Г  Л  А  С

 

За пријем у радни однос на неодређено време   на пословима :

 

  1.   Дипломирани дефектолог  -студијски програм Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју- за рад у  Стационарном одељењу за рехабилитацију психофизиолошких поремећаја и говорну патологију – Липовица- један извршилац 

 

  1. Медицинска сестра -  техничар – за рад у  Стационарном одељењу за рехабилитацију психофизиолошких поремећаја и говорну патологију – Липовица-један извршилац

 

  1. Техничар одржавања информационих технологија- један извршилац

 

Услови за заснивање радног односа:

  1.  Завршен Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију- студијски програм Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју
  2.  Завршена средња медицинска школа, положен стручни испит, поседовање лиценце
  3. Завршена средња школа информатичког или електронског смера

 

Опис послова : Утврђен Правилником о  организацији и систематизацији послова Завода.

 

Заинтересовани кандидати подносе:

 

-  Пријаву на оглас са кратком  биографијом,

 

-  Оверену фотокопију уверења или дипломе о завршеном   Факултету  за специјалну едукацију и рехабилитацију, за радно место под бројем 1

 

-  Оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој  Медицинској школи и фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију  лиценце или решења о упису у именик одговарајуће коморе, за радно место под бројем  2

 

-  Оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој школи информатичког или електронског смера, за радно место број 3

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа  на порталу Националне службе за запошљавање и на сајту Министарства здравља Републике Србије.

Пријаву на оглас доставити на адресу Завода,  Београд, Краља Милутина број 52 лично или путем поште.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.