ДОМ ЗДРАВЉА „ДР ДУШАН САВИЋ ДОДА“ БЕОЧИН

На основу члана 8. Посебног колективног уговора за задравствене установе чији је оснивач Република Србија, АПВ и јединице локалне самоуправе („Сл.гласник РС“ бр. 96/2019 и 58/2020- Анекс I) и члана 24-27. Закона о раду а у складу са Кадровским планом за Дом здравља „Др Душан Савић Дода“ Беочин за 2020.годину Министарства здравља Републике Србије број: 112-01-31/2020-02 од 07.12.2020.године и Одлуке директора број: 559/2021 године Дом здравља „Др Душан Савић Дода“ Беочин, расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

РАДИ ПОПУЊАВАЊА УПРАЖЊЕНОГ РАДНОГ МЕСТА

 1. ДИПЛОМИРАНИ ПРАВНИК ЗА ПРАВНЕ, КАДРОВСКЕ И АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ- Руководилац одељења за правне техничке и друге сличне послове .................. 1 извршилац са пуним радним временом (40 часова недељно)

      на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ до трајног регулисања радноправног статуса у складу са Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (Сл.РС. број 159 од 30.децембра 2020.године) али најдуже до 31.12.2021. године.

Опис послова:

 • организује, координира, прати и контролише извршење правних,кадровских и административних послова;
 • развија,дефинише и координира припрену програма и планова рада из  области правних, кадровских и административних послова;
 • организује,координира и контролише извршење општих послова;
 • доноси одлуке о начину реализације правних, кадровских иадиинистративних послова;
 • прати спровођење и  усклађеност општих и   појединачних аката са прописима из делокруга рада;
 • обављапослове из области имовинско - правних послова;
 • пратии припрема опште акте, уговоре и друге опште и појединачне акте;
 • контролишеприпрему уговора и њихову реализацију и доноси одлуку о   предузимању правних мера;
 • решаварадне, дисциплинске и друге поступке и управља другим правним пословима;
 • организује и пратиpад  запослених на правним, административним,  техничким и осталим сличним пословима;
 • координирапослове из области заштите запослених од злостављања на раду;
 • координираосмишљавање и успостављање система управљања ризицима  као и система интерних контрола;
 • анализирапроблеме у вршeњу послова и припрема смернице и упутства  запосленима за уједначавање и примену најбоље праксе,
 • пратипрописе, израђује нацрте и предлоге општих аката у складу са    прописима или на захтев директора, Управног одбора и Надзорног одбора и исте доставља на усвајање,
 • расписујеОгласе и организује пријем и одјаве радника,
 • организујеи спроводи поступке Јавних набавки у складу са Законом,
 • придржавасе пословног кодекса запослених,
 • у сарањи са Администратором информационих система и технологија организује одржавање и набавку ИТ опреме,
 • у сарадњи са Главном сестром Дома здравља прати рад спремачица и предлаже набавку неопходне опреме за одржавање хигијене у Дому здравља укључујући послове управљања медицинским отпадом и послова дератизација и дезинфекције објеката;
 • у сарадњи са шефом возног парка прати стање возила и организује њихово одржавање и сервисирање и предлаже директору набавку нових.
 • Обавља послове лица задуженог за послове планирања, припрема за одбрану и ванредне ситуације у Дому здравља.
 • обављаи друге послове по налогу директора.
 • Засвој рад одговора директору Дома здравља.

 

 1.  

Услови за заснивање радног односа су општи услови утврђени Законом о раду

 (Сл.Гл.РС број 24/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017,- Одлука УС, 113/2017 и 95/2018- аутентично тумачење) и посебни услови дефинисани у Правилнику о организацији и систематизацији и послова Дома здравља „Др Душан Савић Дода“ Беочин број 551/2021 од 18.08.2021. Пречишћен текст објављен на огласној табли Дома здрвља истог дана.

 

УСЛОВИ за обављање послова и радних задатака из тачке 1 јавног огласа:

 1. Стручна спрема/ образовањe

Високо образовање:

 • на основним академским студијама у обиму од најмање 240 EСПБ бодова, односно

специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. Септембра 2005.године;

 • на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.године.

 

 1. Додатна знања/ испити / радно искуство:
 • Знање рада на рачунару,
 • Најмање једна година радног искуства на пословима дипломираног правника.

 

 •  

Заинтерсовани кандидати уз пријаву за оглас подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа:

 • Диплома о стеченом образовању одговарајућег профила – завршен правни факултет (VII степен стручне спреме);
 • Очитана лична карта или фотокопија;
 • Лична и радна биографија са адресом и контакт телефоном.
 1.  

Оглас се објављује на огласној табли Националне службе за запошљавање Испостава Беочин, на web страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs) на огласној табли Дома здравља „Др Душан Савић Дода“Беочин и на интерент страници Дома здравља“Др Душан Савић“ Беочин www.dzbeocin.com.

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на web страници Министарства здравља РС.

Пријавом на оглас даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Непотупне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Кандидати који испуњавају услове могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација, које могу бити од важности за доношење Одлуке о пријему.

Пријаве се подносе на адресу: Дом здравља“Др Душан Савић Дода“ Беочин, улица Светосавска 8Б, са назнаком „ЗА ОГЛАС“ а могу се предати на писарницу Дома здравља од 8-14 часова сваким радним даном.